รวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับเครือข่ายชาวอโศก

 

ในหน้านี้รวมงาน�����ิจัย ที่บุคคล สถาบันต่���งๆได้เข้ามาทำวิจัยในชุมชนเครือข่ายชาวอโศก เท่าที่รวบรวมได้

 

ด้านศาสนา

  • รายงานวิจัย “จรณะ 15 ทางเอกแห่งการบรรลุธรรมอย่���งพระพุทธเจ้าฯ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ปทุมสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยงค์ วิริยะวิทย���และ�����������������อ�����ศาสตราจารย์อาภรณ์ พุกกะมาน คณะครุศาสตร����������� จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

 

  • วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลั���มหิดล เรื่อง “พระชาวอโศกก���บ���ุ���ธบัญญัติว่าด้วยจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีลฯ” ของนายตะวัน เกียรติบุญญาฤทธิ, 2525

 

  • วิทย�����������นิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์���หาวิทยาลัย เรื่อง “การประยุกต์แนวคิดเรื่องเกมภาษาของวิตเกนสไตน์ ในการอธิบายเรื่องความหมายในภาษาศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณีภาษาของสำนักสันติอโศก” ข���ง���า���ส���น���ย เศรษ���์���ุ���ส���้�������ง

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการศึกษา

 

 

  • การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพึ่งพาตนเอง: กรณีศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก.

 

 

ด้านส���งคม ชุมชน

 

 

  • โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก Community Power Structure : A Case Study of AsokaCommunity ธัญญา สน���ท���งศ์ ณ อยุธยา สถาบัน���ัณฑิต���ัฒนบริหารศา���ตร์. บัณฑิตวิท���าลัย วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. พัฒนาสังคม (การวิ���คราะห์และวา���แผนทางสังคม)��2536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสุขภาพ