580930_ธรรมาธรรมะสงคราม แจกแจงลึกซึ้งถึงคำว่า อาการ

580930_ธรรมาธรรมะสงคราม แจกแจงลึกซึ้งถึงคำว่า อาการ  (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าวันนี้วัน พุธ ที่ ๓๐ ก.. ๒๕๕๘ เป็นวันที่ข้าราชการหลายคนก็จะได้พักผ่อน ส่วนอาตมาก็ไม่ต้องพูดเรื่องปลดเกษียรเลย ก็ไม่มีเรี่ยวแรงทำเมื่อไหร่คือปลดเกษียร ยิ่งนานวันยิ่งศึกษา ก็ยิ่งเห็นความจริงเข้าไปเรื่อยๆ ว่าคนเราก็เต้นไปตามโลกเขาไป ผู้ที่เป็นปราชญ์เอกได้ค้นพบ บรรยายเอาไว้ คนเราก็ไม่ค่อยไปเรียนรู้ตาม

การอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

รายงานโดย คุรุใบบุญ ชาติบุญนิยม การอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 13  กันยายน  2558   โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร   คุรุใบบุญ ชาติบุญนิยม และคุรุปีกรัก  ชาวหินฟ้า ผู้แทนครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก   เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โดย ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์  ประธานสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ คุณภาพการศึกษาไทย ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติต่ำ สาเหตุที่แท้จริง เกิดจาก ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หายไปจากห้องเรียน ทำให้ ผู้เรียนขาดกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ผู้เรียนขาดค่านิยมหลัก 12 ประการ ผู้เรียนยิ่งเรียนคุณภาพยิ่งถดถอย ผู้เรียนขาดเป้าหมายชีวิตและค่านิยมที่จำเป็นของชีวิตอย่างถูกต้อง ส่งผลกระทบ คือ ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต ชาติพันธุ์ ไม่สามารถรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้   การจัดการศึกษา ของไทยในปัจจุบันมีหลักสูตรอิงมาตรฐานสากล เป็นหลักสูตรที่ดีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21…

กลไกการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกในสังคมไทย

การประชุมสัมมนา เรื่อง กลไกการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกในสังคมไทย

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมบียอน สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

จัดโดย สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สภาการศึกษา

เปิด

รักษาการเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวเปิดงานการประชุมสัมมนา

 

บรรยากาศการประชุมสัมมนา

20150919_115325

ผู้แทนโรงเรียนสัตยาสัย จังหวัดลพบุรี

ผู้แทนสมาคมโรงเรียนขนาดเล็กร่วมระดมความคิดเห็น

ผู้แทนโรงเรียนสัมมาสิกขา

IMG_0023

บรรยากาศการประชุมสัมมนา

20150919_142712

 

ผู้แทนสภาการศึกษา ผู้แทนโรงเรียนทอสี

20150919_143435

ผู้แทนโรงเรียนสัตยาสัย และผู้แทนบ้านเรียน

IMG_0026IMG_0033 (1)IMG_0034IMG_0032IMG_0030IMG_0035

 

20150919_151701

คุณยุทธชัย  เฉลิมชัย

สรุปข้อเสนอ แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

 

 

20150919_153930

รักษาการเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวปิด

การนำเสนอ “กลไกการบริหารการจัดการศึกษาทางเลือก”

580929_ธรรมาธรรมะสงคราม ทิฏฐิ ๖๒ และ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล

580929_ธรรมาธรรมะสงคราม ทิฏฐิ ๖๒ และ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าวันนี้วันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ แรม ๒ ค่ำเดือนสิบ(๑๐)ปีมะแม สิ้นเดือนกันยายนนี้ ก็เป็นอันจบ ข้าราชการเป็นกุรุสเลย ตบแถวออกไปพัก ปลดเกษียร มนุษยชาติก็มีปัญญาจะอยู่กันอย่างเป็นระบบระเบียบ อยู่กันได้อย่างดี ยิ่งจิตใจดี ลดละความเห็นแก่ตัว ทำลายกิเลสไปได้จริง อาตมาเห็นว่าความรู็อันนี้ของพระพุทธเจ้ามันเป็นจริงแล้วก็ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แต่เมืองไทยเมืองพุทธทำไมมองเมิน หรือเอาของไม่จริงมากลบของพระพุทธเจ้าไป บาปกินหัวเยอะ

580928_พ่อครูพบนักเรียน บ้านราชฯ ครั้งที่ ๕

580928_พ่อครูพบนักเรียน บ้านราชฯ ครั้งที่ ๕

พ่อครูว่า..โรงเรียนเราคือโรงเรียนสัมมาสิกขา คำว่าสัมมาสิกขา มีความหมายเฉพาะ คำว่าสิกขาคือการศึกษา โรงเรียนทั่วไปมีแต่การศึกษา แต่เขาไม่มีคำว่าสัมมา สิกขาคือภาษาบาลี ภาษาสันสกฤษเรียกว่า ศึกษา ก็เหมือนกัน เอาเราคำว่า ศึกษามาใช้ไม่ได้เอาคำว่า สิกขา

ข้อสอบ ว.นบ. (มหาวิชชารามนาวาบุญนิยม) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

ข้อสอบ ว.นบ. (มหาวิชชารามนาวาบุญนิยม) วิชาพุทธชีวศิลป์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

ข้อสอบ ว.นบ. กันยายน ๒๕๕๘ (ปรนัย)
คําชี้แจง : โปรดเลือกและกากบาทข้อที่ท่านเห็นว่าถูก ที่สุดลงบนกระดาษคําตอบ(ข้อละ ๑คะแนน)

ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับสมบูรณ์ โดย สมณะโพธิรักษ์

  หนังสือ ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับสมบูรณ์ โดย สมณะโพธิรักษ์   “ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับสมบูรณ์” คือ หนังสือเล่มล่าสุดของ “พ่อครูสมณะโพธิรักษ์” ที่ธรรมทัศน์สมาคมรวบรวมจัดพิมพ์จากที่เคยพิมพ์มาแล้วถึง ๘ ครั้ง รวมจำนวน ๖ หมื่นกว่าเล่ม เนื่องจากเรื่องของ “ความรัก” นี้ ทันสมัยอยู่เสมอและเป็นเรื่องสำคัญที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งผู้เขียนได้ประมวล “ความรัก” ในโลกลงเป็น ๑๐ มิติ  คือ   มิติที่ ๑     ความรักที่เลวที่สุด ไร้ค่าที่สุด คือ ระหว่างเพศหรือเมถุนเพราะเห็นแก่ตัวในวงแคบที่สุด มีอารมณ์ร่วมอยู่นิดเดียวแต่จ่ายเหลือเกิน ใช้จ่ายเหลือเกิน เรียกว่า  “กามนิยม”  (หรือ “ทารกนิยม” หรือ “เมถุนนิยม”)           มิติที่ ๒   ความรักระหว่างสายโลหิต พ่อ – แม่ – ลูก…

580927_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ แก้ปัญหาการเมืองแก้ที่คนคือเป้าแท้ (Pope Francis)

580927_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ แก้ปัญหาการเมืองแก้ที่คนคือเป้าแท้ (Pope Francis)(คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

.ฟ้าไทว่าวันนี้วัน อาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสิบ(๑๐)ปีมะแม พ่อครูจะมานำเสนอเรื่องสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พระสันตปาปา ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ แล้วทำให้ประธานสภาฯของประเทศอเมริกาได้ลาออกเลย เกิดอะไรขึ้นคนสำคัญ พูดในสิ่งที่สำคัญระดับประเทศแล้วทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลง….

ขยะในกำไร-ขาดทุนของจิตอาสา ตอน “กำไรแบบบุญนิยมที่ตลาดนัดสขจ. ”

ขยะในกำไร-ขาดทุนของจิตอาสา ตอน “กำไรแบบบุญนิยมที่ตลาดนัดสขจ. ” ก่อนรู้จักชาวอโศกเคยเป็นแม่ค้าขายของแบบทุนนิยม ต้นทุน คือ ค่าเช่าร้าน ค่าสินค้าที่เราซื้อมา ชีวิตมุ่งแต่จะหาเงินเพื่อค่าใช้จ่าย และหากำไรเพื่อเหลือให้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามแก่เฒ่า ทุกวันเกิดทุกข์โดยไม่รู้ตัว ต้องลุ้นว่าวันนี้จะได้กำไรพอจ่ายค่าเช่าร้านหรือไม่? จนช่วงที่ร้านต้องปิดเพราะหมดสัญญา และระหว่างรอทำร้านใหม่ประมาณเกือบ ๒ ปี มีโอกาสดูรายการดินอุ้มดาวต้องการจิตอาสา จึงเริ่มเป็นจิตอาสาที่สขจ. จึงคิดว่าร้านที่เปิดจะขายของแห้งที่เป็นมังสวิรัติและผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่มีสารพิษ สารเคมีเจอปน  เปิดขายได้ประมาณ ๖ เดือน วันหนึ่งได้รู้สึกได้ว่า เงินเป็นของร้อนได้มาก็หมดไปอย่างรวดเร็ว จนทวนกระแสไม่ไหว ถ้าฝืนต่อไปเราจะเป็นทุกข์ต้องหาเงินลงทุนเพิ่ม ต้องเป็นหนี้ที่เรารู้แล้วว่าไม่ควรเป็นหนี้อีกเด็ดขาด จึงปิดร้านขายสัญญาเช่าในราคาเท่าทุน เพื่อเอาเงินคืนให้กับพี่สาวที่ลงทุนให้เราโดยไม่ขายสัญญาไม่เอากำไรเลย หลังจากเลิกร้านเริ่มมาช่วยงานที่สขจ. ทุกวันอังคาร พอปี ๒๕๕๘ เพิ่มวันพุธอีกหนึ่งวัน จนอาหนูให้ช่วยขายของที่สขจ. ช่วงแรกยังมีกิเลสอัตตา มานะ ไม่รู้จักคำว่า “ยอม” เพราะเราคิดว่าเรามาช่วยฟรี สินค้าก็ราคาถูกว่าที่อื่น เห็นความโลภของลูกค้าแล้วหงุดหงิดจนเราจับกิเลสได้ จึงปรึกษาท่านสมณะในการตรวจสภาวะธรรมทุกเย็นวันพุธ ท่านบอกว่า ตอนที่ตกลงราคาให้ดูจิตของเราตอนนั้นต้องยอมจริงๆ โดยไม่มีอาการหงุดหงิดขัดเคืองใจ ต้องยอมก่อนจะคิดถึงความโลภของลูกค้า เราจึงพิจารณาบ่อยครั้งหลังจากขายของเสร็จว่าต้องลดอัตตา มานะของตนเองก่อน พอเรายอมลดอัตตาได้เห็นเลยว่า บรรยากาศในการซื้อ-ขายดีขึ้น ลูกค้าก็ยอมเรามากขึ้นเหมือนกัน จิตเราก็ไม่หงุดหงิด…

จุ๊บๆ ดาวสีน้ำเงิน (โดย นักเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก)

จุ๊บๆ ดาวสีน้ำเงิน (โดย นักเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก) เทอมการศึกษาที่ผ่านมา ชาวสขจ.ได้มีโอกาสช่วยสอนวิชา “คิด วิเคราะห์ เขียน พูด” โดยใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชูประเด็น ให้กับนักเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก ชั้น ม.๑ และ ม.๒ ในคาบสุดท้าย ได้ให้เด็กๆเขียนเรียงความสั้นๆเรื่อง  จุ๊บๆ ดาวสีน้ำเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถคิด วิเคราะห์ และเขียนได้เป็นอย่างดี นำความหนักใจมาให้ทีมผู้สอนสมัครเล่น ในการคัดเรื่องที่ดีที่สุดสามเรื่องมาเผยแพร่ จึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากป้ากุลนที จิตอาสาที่สขจ.เช่นกัน ป้ากุลเคยเป็นคุณครูมาก่อนได้ช่วยคัดเลือกมาให้สามเรื่องค่ะ เรื่องที่ ๑ โดย… ด.ญ. พรชนก สืบสิงห์ โบว์ ม.๒  บนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายในโลก เพราะมีทั้ง อากาศ น้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ และบริสุทธิ์มากมาย หลายสิ่ง หลายอย่างบนโลก                 จนกระทั่งครั้งหนึ่งโลกกลับร้อนระอุเป็นไฟเหมือนดังดวงอาทิตย์ที่มีพลังอำนาจมหาศาลที่สามารถเผาโลกได้ง่ายดาย แต่ทว่ามีคนเห็นความสำคัญของโลก ที่โลกสร้างชีวิตน้อยใหญ่ขึ้นมา มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตต่างๆ บนโลก ใช้น้ำดับไฟ โลกที่กำลังร้อนมากโดยการ ปลูกต้นไม้แห่งความสามัคคี แยกขยะเป็นชีวิต ปั่นจักรยานเพื่อท้องถนน…