590626 พิธีไหว้ครูที่ราชธานีอโศก

590626 พิธีไหว้ครูที่ราชธานีอโศก

พิธีไหว้ครูหมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นพิธีไหว้ครูของสถาบันการศึกษาบุญนิยมร่วมกันคือ นิสิต มหาวิชชารามนาวาบุญนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม และโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกปีการศึกษา 2559 จัดพิธีไหว้ครูในวันที่ 26 มิถุนายน 2559

590630_เอื้อไออุ่น เลไลย์อโศก สู้ให้ตาย ถ้าตายจะไม่ได้สู้

590630_เอื้อไออุ่น เลไลย์อโศก สู้ให้ตาย ถ้าตายจะไม่ได้สู้

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า..ทุกอย่างมาจากจิตใจ จิตใจสำคัญที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ มโนปุพพังคมาธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา อาตมาก็รู้ว่าไม่ง่าย แต่ไม่ง่ายก็ต้องทำ ถ้ายากแล้วยังไม่เข้าใกล้อีกก็ยาก ต้องเข้าใกล้ เงี่ยโสตสดับ ใส่ใจ

คนเราเกิดมาแต่ละชาติหากไม่พากเพียรเอา เราไปหลงก็เสียเวลา การเสียเวลาในโลกมันบำเรอกิเลสตนเอง แล้วก็ต้องไปต่อวิบาก เชื่อมวิบากผูกพันอีกเยอะ ยิ่งไปเสียเวลาไปสร้างวิบากกับโลก ไปอีกเป็นชาติๆ ถ้าไม่ตัดใจแข็งขืน พระพุทธเจ้าตรัสชมเชย ผู้ปฏิบัติธรรมหน้านองน้ำตา เป็นตายอย่างไรก็ให้ตายกับการล้างกิเลส ดีกว่าไปตายกับเรื่องอะไรที่ไม่เข้าเรื่อง

590630_เทศน์ก่อนฉันเลไลย์อโศก เรื่อง คนจริง…พ่อครู

590630_เทศน์ก่อนฉันเลไลย์อโศก เรื่อง คนจริง…พ่อครู

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูเดินทางออกจากสังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ ในเวลา ของวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๙ โดยรถจนใจ มาถึง

อาตมาก็สัญจรมาถึงเลไลย์อโศก จ.เลย คำว่าเลยนี้ถูกเย้าเสียเยอะ ไปที่ไหน ไปเลย เอาเลย เลไลย์อโศกเกิดมา ๓๐ ปีแล้ว มาถึงตอนนี้ก็คึกคักขึ้น เพราะว่าสังคมประเทศไทยกำลังปฏิวัติเข้ามาสู่สังคมที่เป็นสังคมใหม่ที่พัฒนาเป็นตัวอย่างโลกเลยเพราะว่าโลกมาถึงยุคที่สุดทางแล้ว ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขสังคมมนุษยชาติได้เท่ากับทฤษฎีหลักของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นทฤษฎีที่แก้ไขชีวิตมนุษย์ถึงต้นตอ ที่จะเปลี่ยนแปลงถึง DNA ของจิตวิญญาณ (ใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์อธิบาย)

590629_เทศน์ก่อนฉันหินผาฟ้าน้ำ รู้ทันเลห์เสน่ห์โลกียะ

590629_เทศน์ก่อนฉันหินผาฟ้าน้ำ รู้เท่าทันเลห์เสน่ห์โลกียะ

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าวันนี้วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เดินทางมาถึงหินผาฟ้าน้ำ ก็ยิ่งอายุมากก็หาเวลาไม่ค่อยได้ ปลีกไปไหนได้ยากขึ้น แต่ที่จริงก็เต็มใจไปนะ ก็ได้รู้สึกว่าได้ทำงานได้เป็นประโยชน์ก็ดีทั้งนั้น ประโยชน์ภาษาบาลีว่า อานิสงส์ แต่ผลนี่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วก็มีผลทั้งนั้น ส่วนอานิสงส์นั้นถ้าทำกรรมชั่วมันไม่มีอานิสงส์ ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษ คำว่าอานิงส์กับผลจึงต่างกัน

งานวิจัยในขั้นเรียน ปี 2558

งานวิจัยในขั้นเรียน  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก รายงาน โดยใบบุญ  ชาติบุญนิยม และอาอ้อย   วิจัยในชั้นเรียน ปัญหา                นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ใส่ใจ   ชอบหลับในขณะเรียน ผู้ศึกษา       นายวิชัย  สุขสวัสดิ์ สอนวิชา         วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ความเป็นมา         นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ใส่ใจ-ใฝ่เรียน นั่งหลับในชั่วโมง ระยะเวลา    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วัตถุประสงค์         เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ-ใฝ่เรียน ไม่นั่งหลับในชั่วโมง ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วิธีดำเนินการแก้ปัญหา หนังสือการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ใกล้เคียงกับชีวิตจริง เช่นคลิปเนื้อหาจากยูทูปมาเปิดให้ นักเรียนดู ให้นักเรียนวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียน ให้นักเรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วนำมานำเสนอถ่ายทอดให้เพื่อนฟัง…

งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในขั้นเรียน  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก รายงาน โดยใบบุญ  ชาติบุญนิยม และอาอ้อย   วิจัยในชั้นเรียน ปัญหา การใช้วิธีการเรียนแบบ  Activity-Based   เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติต่อ                    การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษา          นายวิชัย  สุขสวัสดิ์  คุรุวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติ                    อโศก ระยะเวลา      ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 วัตถุประสงค์            1.เพื่อให้นักเรียนสนใจและใส่ใจการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น           2.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีขึ้นต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก วิธีดำเนินการ           1.จัดการเรียนรู้ให้หลากหลากหลาย เน้นกิจกรรม การอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์               ชมวีดีทัศน์ เป็นต้น           2.สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน           3.ประเมินโดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังภาคเรียน ที่ ข้อความ ความรู้สึก…

590629_เทศน์ก่อนฉันหินผาฟ้าน้ำ รู้ทันเลห์เสน่ห์โลกียะ

590629_เทศน์ก่อนฉันหินผาฟ้าน้ำ รู้ทันเลห์เสน่ห์โลกียะ

พ่อครูว่าวันนี้วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เดินทางมาถึงหินผาฟ้าน้ำ ก็ยิ่งอายุมากก็หาเวลาไม่ค่อยได้ ปลีกไปไหนได้ยากขึ้น แต่ที่จริงก็เต็มใจไปนะ ก็ได้รู้สึกว่าได้ทำงานได้เป็นประโยชน์ก็ดีทั้งนั้น ประโยชน์ภาษาบาลีว่า อานิสงส์ แต่ผลนี่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วก็มีผลทั้งนั้น ส่วนอานิสงส์นั้นถ้าทำกรรมชั่วมันไม่มีอานิสงส์ ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษ คำว่าอานิงส์กับผลจึงต่างกัน

590628_เทศน์ก่อนฉันอาวาสถานแก่นอโศก เรื่อง กามในกาย

590628_เทศน์ก่อนฉันอาวาสถานแก่นอโศก เรื่อง กามในกาย

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

วันอังคารที่ ๒๘ มิ.. ๕๙ เวลา ๐๔.๓๐น.พ่อครูและปัจฉาฯเดินทางจากปฐมอโศกไปสนามบินดอนเมืองก่อนขึ้นเครื่องบินมาถึงสนามบินขอนแก่น ในเวลา ๐๘.๐๘ น. มีท่านสมณะและญาติธรรมมารับพ่อครูถึงสนามบิน ก่อนเดินทางเข้าถึงอาวาสถานแก่นอโศกในเวลาประมาณ แล้วนำหมู่นักบวชออกบิณฑบาตในเวลาประมาณ ๐๘.๔๐ น. เมื่อเสร็จจากบิณฑบาต พ่อครูได้ได้มาที่ศาลาส่วนกลางของอาวาสถานแก่นอโศก แล้วเทศนาก่อนฉัน

ดอกไม้กับผีเสื้อ

 

ดอกไม้กับผีเสื้อ

หน้าเมรุ “เฮือนสุดชีวิต” พุทธสถานสีมาอโศก

 

10869738_420032934826560_2003549312938325231_o

10857249_420034641493056_4642256801777777332_o

myhome_1

หมู่ผีเสื้อบินทักอยู่ขวักไขว่
ท่ามกลางมวลดอกไม้หลายหลากสี
ผีเสื้อสวยดอกไม้บานสานชีวี
นี่แหละคือสุนทรีย์แห่งชีวิน

ดอกไม้ถามผีเสื้อสวยด้วยคำว่า
ไฉนเจ้าหรรษาไม่รู้สิ้น
ไฉนเจ้าบากบั่นขยันบิน
ไฉนเจ้าโสภิณสุภาพรรณ

 

myhome_3

ผีเสื้อตอบว่าเพราะท่านนั่นแหละหนา
ช่วยให้ข้าล้ำเลิศงามเฉิดฉันท์
ทุกสิ่งอย่างที่ข้ามีในชีวัน
เป็นส่วนซึ่งแบ่งปันจากท่านมา

เพราะท่านออกดอกบานตระการกลิ่น
ข้าจึงบินมาชมสมหรรษา
เพราะท่านออกดอกบานตระการตา
ข้าจึงหมั่นขยันมาทุกคราไป

 

myhome_2

ที่ตัวข้าโสภิณโบยบินเก่ง
เพราะตัวท่านบานเบ่งสวยสดใส
ที่ตัวข้าโสภาอ่าอำไพ
เพราะอยู่ใกล้ตัวท่านนั่นแหละนา

เสียงถามตอบจบลง ณ ตรงนี้
ฉันเห็นชัดถนัดถนี่ทุกทีท่า
เห็นผีเสื้อกับดอกไม้สบสายตา
ด้วยภราดรภาพซาบซึ้งเอย.

บทประพันธ์โดย

สมณะเพาะพุทธ เพื่อมนุษยชาติ

บทความและรูปภาพ

นำมาจาก Line และ Facebook ของ

สมณะสยาม สัจจญาโณ

590627_พุทธศาสนาตามภูมิ ปฐมอโศก กายกับบุญนั้นสำคัญไฉน

590627_พุทธศาสนาตามภูมิ ปฐมอโศก กายกับบุญนั้นสำคัญไฉน

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

วันจันทร์ที่ 27 มิ.. 59 วันนี้อ.กฤษฎา ไม่ได้มา เพราะนัดคลาดเคลื่อนไป ..ก็มาจัดที่ปฐมอโศก มาดู sms กันก่อน

SMS 26 มิ.. 59

0893867xxx โศลกธ.พ่อครูอมตะนิรันดร์ กาลการศึกษาที่ไม่ลดกิเลสกู้ปท.ไม่ได้!พิสูจน์ที่บัณฑิต ที่จบมาใช้ปัญญาความรู้ ใช้หนี้กยศ.ได้ฤาไม่?ช่วยพ่อแม่ปลดหนี้ที่ส่งเสียจบจบสูงได้ฤาไม่? ยุคไอทีภิวัฒน์ยิ่งแก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นในโลกธรรมยิ่งติดบ่วงโลกธรรมเป็นหนี้โลกธรรมไปจนตายถ้าใจไม่รู้จักพอ!เอวัง