590702 บันทึกสรุปธรรมและวีดีโอสมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน

  กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ณ พุทธสถานสีมาอโศก วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ ตักบาตร ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ธรรมะก่อนฉัน ๑๑.๐๐ รับประทานอาหารร่วมกัน มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลา ๑๓๕ คน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่ สมณะที่แสดงธรรมในวันนี้มี ๓ รูป คือ ๑. สมณะสร้างไท ปณีโต     ๒. สมณะฝนธรรม พุทธกุโล     ๓. สมณะสยาม สัจจญาโณ   ++++++++++++++++++++++++++++++++++   บันทึกสรุปธรรมโดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง ท่านสมณะกล่าวชื่นชมโยมที่มาเข้าวัด-ฟังธรรม ทุกสัปดาห์ ศาสนาเป็นเรื่องของอิสระเสรีภาพ ใครจะศึกษาธรรมะ จะประพฤติปฏิบัติธรรม หรือไม่ก็ได้ วันนี้จะกล่าวถึงเรื่องภัย ๔ ภัยทางโลกได้แก่ อุทกภัย วาตภัย โจรภัย ภัยทางธรรมนั้น… พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วลงไปในทะเล ๑. ภัยเพราะคลื่น…

590703_สรุปจาริกพญาแร้งสัญจรอีสานเหนือ ปีที่ ๒

590703_สรุปจาริกพญาแร้งสัญจรอีสานเหนือ ปีที่ ๒

เป็นปีที่สองแล้วที่พ่อครูและคณะได้เดินทางจาริกสัญจรไปยังอาวาสสถานของชาวอโศก ในถิ่นอีสานเหนือ เพื่อติดตามผลจากการสัญจรไปให้ระเบิดแห่งความรัก(A bomb of love)แก่จิตวิญญาณลูกๆชาวอีสานเหนือในปีที่ผ่านมา

วันอังคารที่ ๒๘ มิ..๕๙ พ่อครูและปัจฉาฯ เดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปถึงสนามบินขอนแก่นในเวลาประมาณ ๐๘.๐๐น. จากนั้นเดินทางเข้าอาวาสสถานแก่นอโศก จ.ขอนแก่น จากนั้นพ่อครูนำสมณะสิกขมาตุออกบิณฑบาต รวมนักบวชทั้งหมด ๑๑​ รูป มีญาติธรรมจากหลายชุมชนชาวอโศกร่วมใส่บาตรอย่างคับคั่ง