ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครู เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”   ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก มอบหมายให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ และคุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม เข่้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน/เปิดการสัมมนา เปิดการสัมมนาโดย นายอดินันท์  ปากบารา  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. แนวทางการบริหาร การจัดการ การเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การบริหารจัดการเวลเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”     ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร…

งานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 18 -28 สิงหาคม 2559 เปิดให้บริการระว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี แนวคิดในการจัดงาน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ 3. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย 4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก นักเรียนตั้งแต ชั้น ม.๑- ม.๖ และนักเรียนสมุนพระรัก…

อาหารอินทรีย์ในโรงเรียน : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ Organic to School: อาหารอินทรีย์ในโรงเรียน (ประสบการณ์จากญี่ปุ่น)   วันจันทร์ที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๘๐๓ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกมอบหมายให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ  และคุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม เข้าร่วมงานในครั้งนี้     08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน 09.00 – 09.10 น.     กล่าวเปิดเวทีโดย ดร. นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก-สร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 09.10 – 09.15 น.     รายงานวัตถุประสงค์และแนะนำวิทยากร โดย…