เพลินวาน “การบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๗”

ประสบการณ์เรียน ป. โท สาขา“การบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๗” โดย นางสาวใบบุญ  ชาติบุญนิยม นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕   ก. กิจกรรมสัมพันธ์ ๑. พิธีไหว้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   เปิดเทอมใหม่ต้องมีพิธีไหว้พ่อขุน    จัดงานโดยรุ่นพี่        พวกเรารุ่นน้องจึงไปสังเกตการณ์ ดูเขาจัดเครื่องบวงสรวง         เผื่อรุ่นเราจัดในปีหน้า  จะได้ทำเป็น  ดาวโหลดดูรายละเอียด****  ๑ กิจกรรมไหว้พ่อขุนรามคำแหง     ๒. งาน “รับน้อง ส่งพี่ ปี ๒๕๕๓”  ที่ วังรีรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  งาน “รับน้อง ส่งพี่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓”  จัดโดยพี่รุ่นที่ ๑๖  “เลี้ยงส่งพี่รุ่นที่ ๑๘  และต้อนรับน้องรุ่นที่ ๑๗ คือรุ่นของพวกเรานี่เอง”  จัดที่ วังรี…

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครู เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”   ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก มอบหมายให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ และคุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม เข่้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน/เปิดการสัมมนา เปิดการสัมมนาโดย นายอดินันท์  ปากบารา  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. แนวทางการบริหาร การจัดการ การเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การบริหารจัดการเวลเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”     ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร…

งานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 18 -28 สิงหาคม 2559 เปิดให้บริการระว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี แนวคิดในการจัดงาน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ 3. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย 4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก นักเรียนตั้งแต ชั้น ม.๑- ม.๖ และนักเรียนสมุนพระรัก…

อาหารอินทรีย์ในโรงเรียน : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ Organic to School: อาหารอินทรีย์ในโรงเรียน (ประสบการณ์จากญี่ปุ่น)   วันจันทร์ที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๘๐๓ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกมอบหมายให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ  และคุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม เข้าร่วมงานในครั้งนี้     08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน 09.00 – 09.10 น.     กล่าวเปิดเวทีโดย ดร. นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก-สร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 09.10 – 09.15 น.     รายงานวัตถุประสงค์และแนะนำวิทยากร โดย…

รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

งานสมัชชาุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘  “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๙  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีร่วมจัด โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก มอบให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ  คุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม และคุรุปีรัก ชาวหินฟ้า เข้าร่วมงาน “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนคุณธรรมแห่งชาติ” โดยมี ทีมบุญนิยมทีวี ไปถ่ายทำข่าว นำโดย น.ส.กลาง  ณัฐนที และนักเรียนอาชีวะศีรษะอโศก   วัตถุประสงค์การจัดงาน…

“ความสุข สนุกและประทับใจ” สันติอโศก

“ความสุข สนุกและประทับใจ” ด.ญ. พิมพ์ตะวัน สุวรรณรักษา ความประทับใจในงานวันแม่… สิ่งที่หนูประทับใจมีอยู่มากเลยค่ะ เริ่มจาก…การได้ทำกิจกรรรมสัมพันธ์กับแม่เช่น การเล่นเกมสันทนาการร่วมกัน ได้ทานข้าวพูดคุย ลงงานร่วมแรงทำงานกัน ทำให้หนูได้รู้สึก อบอุ่น มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับแม่ค่ะ และต่อมาคือ กิจกรรม การแสดงค่ะ การแสดงของพวกหนูเด็กๆนักเรียนสัมมาสิกขาก็มีกันหลายชุดการแสดงเลยค่ะ ไม่วาจะเป็นทั้งการแสดงของชั้นปี การเต้น รำประกอบรีวิวเพลง พวกหนู ม.2หญิงได้เต้น รีวิวเพลงสาวสัมมาสิกขา เพ้ออะไร และที่พิเศษคือ เพลงวิมานดิน ที่พวกหนูตั้งฝึกซ้อมเพื่องานวันแม่ การแสดงของแต่ละชั้นปีตั้งแต่ม.1-ม.ปลาย ก็เป็นละครที่คิด สร้าง ขึ้นกันมาเองทั้งนั้นค่ะ กว่าจะได้มาเป็นละครวันแม่ก็มีเบื้องหลังอยู่นะคะ ……ไม่ใช่แค่2-3วันที่จะได้ละครมาแสดงเลย พวกหนูต้องเริ่มจากการคิดพล็อตเรื่อง คิดตัวละคร แบ่งตัวละครเริ่มต้นแค่คิดเนื้อใช้เวลาไปอาทิตย์กว่าเลยค่ะกว่าจะลงตัว จากนั้นก็ต้องรวมประชุมกันนับไม่ถ้วนเพื่อมาซ้อมละครให้ออกมา-OK-ในครั้งนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความร่วมมือกัน และที่สุดคือคุรุ รุ่นพี่ทุกๆคนค่ะที่คอยมาควบคุมดูแลการซ้อมการแสดงทุกครั้ง ตอนแรกหนูก็คิดว่ามันจะออกมาไม่โอ….. แต่พอวันจริงแม้มันจะมีติดขัดอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ตั้งใจแสดงจนท้ายที่สุดก็สามารถทำให้แม่ประทับใจกันได้ค่ะ><           … กิจกรรมเปิดใจ/ลูกอ่านเรียงความ.. คู่แม่และลูกแต่ละคู่ที่ออกมา ดูอบอุ่น และซึ้งมากค่ะทำให้แต่ละคนได้รู้สึก และรับรู้ว่า  แม่คือผู้ที่ประเสริฐ คือผู้ที่รักเรามากแค่ไหน และแม่ก็รูว่าลูกเองก็รักแม่มากเช่นกันค่ะ กิจกรรมสุดท้ายคือ บูชาบุพการี หนูได้กราบขอขมาในสิ่งที่เคยทำไม่ดีกับแม่…

“แม่คะ หนูรักแม่ค่ะ” สันติอโศก

  “แม่คะ หนูรักแม่มากที่สุดค่ะ”    เรียงความวันแม่ ด.ญ.พิมพ์ตะวัน   สุวรรณรักษา   ( ตะวัน )  ม.๒          หลายปีมาแล้วที่เรื่องเล่า เรื่องหนึ่งถูกถ่ายทอด เข้ามาสู่จิตใจฉัน ซึ่งเรื่องเล่านั้นก็มีอยู่ว่า ในอดีตเมื่อ ๑๓ ปีก่อน  มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ให้กำเนิดฉันมา ทำให้มีชีวิตที่ดำเนินมาได้จนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงยามที่ฉันร้องไห้ ยามที่ฉันหิว ยามที่ฉันเจ็บป่วยไม่สบาย หรือถึงคราวที่ฉันท้อแท้  ผู้หญิงคนนี้ก็คอยโอบกอด ปลอบโยนให้กำลังใจฉันเสมอหลายครั้งที่ฉันทำให้คนผู้นี้ต้องเสียใจ แต่…หารู้ไม่ว่าผู้หญิงคนนี้มิเคยโกรธเกลียดฉันเลยและผู้หญิงคนนี้ก็หาใช่ใครที่ไหน นั่นก็คือ “แม่”ของฉันเอง          เรื่องราวที่ฉันจะกล่าวต่อไปนี้ได้ถ่ายทอดมาจากใจของฉันที่ตั้งใจจะเขียนลงในกระดาษแผ่นนี้… หลากหลายคำพูด หลากหลายจิตใจ ต่างก็คิดต่างก็พูดถึงคำว่าแม่ แตกต่างกันออกไป หลายคนก็มักชอบบอกว่าแม่ชอบบ่น ชอบว่า และชอบมายุ่งกับชีวิตส่วนตัวลูกมากเกินไป แต่เขากลับไม่รู้เลยว่า ทั้งชีวิตของแม่นี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อใคร  ทุกสิ่งทุกอย่างแม่ทำเพื่อลูกมาโดยตลอด ที่แม่มัวแต่ทำงานก็เพื่อจะได้มีเงินให้ลูกใช้จ่าย อนาคตจะได้เรียนจบสูงๆมีการงานมีฐานะที่ดี แม่ไม่เคยคิดที่จะทิ้งลูกเลย แม่ไม่เคยคิดที่จะสนใจแต่เรื่องตัวเอง และสิ่งที่แม่คิดอยู่ประจำมันมีค่ากว่าสิ่งทั้งปวงคือ เรื่องราวของลูก ไม่ว่าจะเป็นยามที่ลูกเจ็บป่วย แม่ก็ได้แต่เป็นห่วงเป็นใยบางครั้งตอนเด็กที่ลูกร้องไห้ แม่ก็ต้องมาคอยปลอบจนแม่ไม่ได้นอน อีกสิ่งหนึ่งที่แม่เฝ้าหวังนั่นก็คือตัวของลูกที่จะเติบโต เป็นคนดีในสังคม  ลูกจะทำให้ได้ตามที่แม่หวังนะคะ  และหนูอยากบอกแม่ว่า “แม่คะ…

ความรู้สึกใน “วันแม่” สันติอโศก

“ความรู้สึกในวันแม่” ด.ญ. ณัฐศรัณย์ ยันจอหอ (ไอซ์) ม.๑ วันเสาร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙               ดีใจมากๆๆๆ ที่แม่มา  ได้กอดแม่ วันแม่มีทั้งพ่อ แม่ ป้า และน้อง ได้กอดพ่อกับแม่ ได้ล้างเท้าพ่อกับแม่มีความสุขมากๆเลย ได้นั่งกินข้าวกับพ่อแม่ ได้นั่งพูดคุยกันอย่างมีความสุข ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพ่อกับแม่ ได้อยู่กันอย่างเป็นครอบครัว ได้หอมแก้มพ่อกับแม่ ได้นอนกอดแม่ที่แสนอบอุ่น ได้ถ่ายรูปด้วยกัน และได้ร่วมกิจกรรมวันแม่ด้วยกัน ได้กราบแม่             วันที่พ่อกับแม่ต้องกลับบ้าน ไม่อยากให้กลับเลยอยากให้อยู่กับหนูนานๆ แต่ก็ต้องกลับ ต้องเข้าใจพ่อแม่เพราะท่านก็กลับไปทำงานหาเงินเลี้ยงเราและครอบครัว พอพ่อกับแม่จะกลับบ้านได้เดินไปส่งพ่อกับแม่ขึ้นรถกลับบ้าน ได้แต่มองพ่อแม่เดินไปขึ้นรถกลับและก็ร้องไห้ที่พ่อกับแม่กลับบ้าน รู้สึกเหงาไม่มีใครให้กอดไม่มีใครให้พูดคุยกันอย่างมีความสุขไม่มีใครให้นอนกอด หนูอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่า “หนูรักพ่อกับแม่นะ” รักมากๆเลย หนูจะสู้เพื่อพ่อแม่และครอบครัวนะคะ…       ความรู้สึกในวันแม่แห่งชาติ ด.ญ.นิภา ศรีอำนวยโชค (นิด) ม.๑             ดีใจที่สันติอโศกได้จัดงานวันแม่ขึ้นมา แม่กับพี่ก็มาหาฉัน ฉันก็ดีใจแต่เวลามันผ่านไปเร็วมาก…

“ถึงร้ายก็รัก” เรียงความวันแม่

  “ถึงร้ายก็รัก” เรียงความวันแม่  โดย นางสาวแสงมณี  เกษศรี  (ดอย)    ขอรำลึก “แม่” ที่เป็นพระโพธิสัตว์ของหนู ครอบครัวเรามีสมาชิกอยู่ ๕ คนและมีคุณแม่ที่เป็นคนหารายได้ให้คนในครอบครัวได้ไม่มากนัก พอเลี้ยงปาก เลี้ยงท้อง พอเลี้ยงคนในครอบครัวได้ แม่ของหนูเป็นคนที่ประหยัด อดทน ไม่ใช่ของสุรุ่ยสุร่าย เป็นคนที่หนักแนน่ และอ่อนโยนมาก แต่แม่ในสายตาหนูแล้วไม่ดีเท่าไหร่นัก หมกมุ่นอยู่แต่กับการทำงานไม่สนใจลูก เรียนก็ไม่จบสูงๆเหมือนแม่คนอื่น ทำให้หนูรู้สึกอายเพื่อน พอเวลาหนูมีการบ้านจากโรงเรียนถามแม่ แม่ก็ไม่เคยตอบได้ ไม่เคยแม้แต่จะสอนการบ้าน หนูก็ไม่มีการบ้านส่งคุณครูเกือบทุกวัน หนูโดนตีเกือบทุกวัน แต่แม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย อยู่บ้านวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ อยากไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้ไป ต้องทำงาน มัดผ้าไหม ย้อมผ้าไหมอยู่ทุกๆวัน ตกเย็นกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนๆ เพราะมีน้องที่พิการดูแลตัวเองไม่ได้หนูก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนน้อง พอตกค่ำๆก็ต้องไปต้อนวัวเข้าคอก บางทีเดินไปน้ำตาก็ไหลไป แต่หนูคิดว่าแม่คงไม่สนใจหนูหรอก หมกมุ่นอยู่แต่กับผ้าไหม หนูคิดว่าแม่คงรักผ้าไหมและใส่ใจผ้าไหมมากกว่าหนู มีพ่อก็ดื่มแต่เหล้า มีพี่ชายก็เหมือนไม่มีไม่ยอมช่วยอะไรหนูเลย มีวันหนึ่งหนูทนไม่ได้  เผลอพูดคำหนึ่งออกไป  ทำไมใช้แต่หนูเห็นหนูเป็นวัวเป็นควายหรือไง  คงเป็นคำที่เสียดแทงหัวใจแม่มาก  หนูคิดว่าแม่คงเจ็บไม่น้อย   ในวันที่หนูจบ ป.๖ ต้องศึกษาต่อหนูพอรู้แล้วว่า…

กิจกรรม “ดำนา เพื่อแม่” สันติอโศก

กิจกรรม “ดำนา เพื่อแม่” อ้อมกอดแห่งความรัก ลมหายใจแห่งความคิดถึง โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ร่วมกับชาวชุมชนสันติอโศก รายงานโดย น.ส.พรชนก  สืบสิงห์ และคุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม       วันที่15 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่ก็เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายหลังจากผ่านมา2วัน ก็ผ่านพ้นไปด้วยความประทับใจ วันนี้ต้องเดินทางมาที่สวนบุญผักพืช คลอง13 จ.ปทุมธานี ตื่นนอนกันเวลา 04.30น. ธุระส่วนตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทาง ออกเดินทาง เวลา 05.00 น. เวลา07.00น. มาถึงคลอง13 หรือ สวนบุญผักพืช ทำธุระส่วนตัวเช้าห้องน้ำ มารวมกันที่ศาลาฟังสมณะลานศิลป์เปิดงาน กล่าวต้อนรับญาติโยม และอาดินนามาแนะนำงานที่จะทำในวันนี้ งานมี 3 ทีม คือ ทีมทำอาหาร  ทีมถอนกล้า และทีมดำนา    จากนั้นแยกย้าย กันไปดื่มน้ำและทานอาหารเสริม คือข้าวต้ม             เวลา 07.30 น. ลูกๆพากันจูงมือผู้ปกครองลงแขกดำนา พร้อมกับชาวชุมชนสันติอโศกด้วยความอบอุ่นและความรักเต็มทุ่งนา…