กิจกรรมชุมนุม สส.สอ.ปี 2558 ชุด 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ปีการศึกษา 2558    หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุมศิลปะ ดนตรี ความสำคัญ/ความเป็นมา ศิลปะดนตรี มีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากเป็นวิชาที่สร้างพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันและยังใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงขึ้นด้วยและในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญความสนใจในรายวิชานี้เป็นอย่างมากเพราะผู้เรียนชอบการแสดงออกและมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี ซึ่งผู้เรียนต้องการที่จะหาเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดชุมนุมดนตรีขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจได้ร่วมกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์และได้เรียนรู้กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในบทเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ ดนตรีที่เรียนด้วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ ดนตรี 3. เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจ ของผู้เรียน ระยะเวลาดำเนินงาน 17พฤษภาคม2558 – 15มีนาคม 2559 สถานที่ ห้องดนตรี โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ชุมชนสันติอโศก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วิธีการดำเนินงาน 1.นำเสนอชุมนุมดนตรี ในที่ประชุมครูเพื่อขออนุมัติ 2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน 3. ลงมือปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 4.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 5.รายงานผล ที่ปรึกษาชุมนุม สมณะลานบุญ  วชิโร คุรุศศิธร…

กิจกรรมชุมนุม ปี 2558

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ปีการศึกษา ๒๕๕๘   หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชุมนุม รายงานโดย คุรุใบบุญ ชาติบุญนิยม และ ด.ญ.จีราวรรณ จินพละ   ชุมนุมศิลปะวาดภาพ   หลักการและเหตุผล กิจกรรมชุมนุมศิลปะวาดภาพเป็นกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด ฝึกกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้มองเห็น ความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ก่อให้เกิดความรัก และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมในทางอ้อม  ชุมนุมศิลปะวาดภาพ จึงเป็นสิ่งฝึกให้เด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์  มีประโยชน์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง ได้คิดค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง ทางโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดชุมนุมศิลปะวาดภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจได้ร่วมกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์และเป็นการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะวาดภาพ เพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนศึกษา เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ ด้านศิลปะวาดภาพ 2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานประเพณีต่างๆของ โรงเรียน…

งานวิจัยในขั้นเรียน ปี 2558

งานวิจัยในขั้นเรียน  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก รายงาน โดยใบบุญ  ชาติบุญนิยม และอาอ้อย   วิจัยในชั้นเรียน ปัญหา                นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ใส่ใจ   ชอบหลับในขณะเรียน ผู้ศึกษา       นายวิชัย  สุขสวัสดิ์ สอนวิชา         วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ความเป็นมา         นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ใส่ใจ-ใฝ่เรียน นั่งหลับในชั่วโมง ระยะเวลา    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วัตถุประสงค์         เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ-ใฝ่เรียน ไม่นั่งหลับในชั่วโมง ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วิธีดำเนินการแก้ปัญหา หนังสือการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ใกล้เคียงกับชีวิตจริง เช่นคลิปเนื้อหาจากยูทูปมาเปิดให้ นักเรียนดู ให้นักเรียนวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียน ให้นักเรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วนำมานำเสนอถ่ายทอดให้เพื่อนฟัง…

งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในขั้นเรียน  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก รายงาน โดยใบบุญ  ชาติบุญนิยม และอาอ้อย   วิจัยในชั้นเรียน ปัญหา การใช้วิธีการเรียนแบบ  Activity-Based   เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติต่อ                    การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษา          นายวิชัย  สุขสวัสดิ์  คุรุวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติ                    อโศก ระยะเวลา      ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 วัตถุประสงค์            1.เพื่อให้นักเรียนสนใจและใส่ใจการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น           2.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีขึ้นต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก วิธีดำเนินการ           1.จัดการเรียนรู้ให้หลากหลากหลาย เน้นกิจกรรม การอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์               ชมวีดีทัศน์ เป็นต้น           2.สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน           3.ประเมินโดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังภาคเรียน ที่ ข้อความ ความรู้สึก…

ศึกษาดูงาน กษัตริย์ เกษตร

การสัมมนา ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์การเกษตร แหล่งเรียนรู้เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โดยใบบุญ  ชาติบุญนิยม คุรุใบบุญ และคุรุปีกรัก จากโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกได้เข้าร่วมการสัมมนา ศึกษา ดูงานในครั้งนี้ เริ่มจากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์กล่าวต้อนรับผู้บริหารและครู สถาบันการศึกษา พร้อมแนะนำโครงการพิพิธภัณฑ์การเกษตร แหล่งเรียนรู้เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง  ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์  ว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี   ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕”   ต่อจากนั้นได้ไปฟังและเดินชมการเกษตรคนเมือง  “คนเมือง” ที่มีพื้นที่เพียงน้อยนิด ก็สามารถทำการเกษตรบนพื้นปูนได้ “การปลูกผักอินทรีแบบคนเมือง” เรียนรู้วิธีการปลูกพืชแบบอินทรีย์ ในพื้นที่จำกัด…

ผลการประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

  ผลการประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ ในหัวข้อ “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” วัตถุประสงค์ ๑.  เพื่อสื่อความรู้ความเข้าใจในคำสอนเรื่อง “เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในรูปของร้อยแก้วและร้อยกรอง ๒.  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองสื่อคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๓.  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ๔๕ ปี โพธิกิจของพ่อครู    อ่านผลงานทั้งหมดคลิกที่นี่ >>>>> ผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัล     ประเภทประชาชนทั่วไป ร้อยแก้ว รางวัลที่ ๑ นายทนสู้ อุปชาใต้ (๔๒ ถ.มหิดล ต.สุเทพฯ อ.เมือง จ. เชียงใหม่) รางวัลที่ ๒ น.ส.ใบฟ้า ธัมทะมาลา (พุทธสถานราชธานีอโศก) รางวัลที่ ๓ คุณเกื้อดิน สุวรรณ์ (พุทธสถานราชธานีอโศก) รางวัลชมเชย น.ส.บุญมีธรรม กล้าจน (พุทธสถานราชธานีอโศก)  …

กิจกรรมงานอโศกรำลึก’๕๙

กิจกรรมงานอโศกรำลึก’๕๙ ” ๔๕ ปี สีหนาถ เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก โดยใบบุญ  ชาติบุญนิยม งานอโศกรำลึก “๔๕ ปี สีหนาถเพชรพุทธสุดยอดศิลป์” จัดที่พุทธสถานสันติอโศก ซึ่งมีนักบวช ชาวชุมชนสันติอโศก คณะครูและนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ร่วมกันเตรียมงาน สถานที่พัก          กิจกรรมที่นักเรียนรับผิดชอบในงาน มีดังนี้ ๑.ลงทะเบียน ๒.ต้อนรับแขกพิเศษ ๓.จัดอาหารที่ศาลา ๔.ล้างภาชนะที่ศาลา ๕.ขยะสดโรงบุญ-ศาลา ๖.น้ำผักปั่น ๗.ทำอาหารที่ ชมร. ๘.ทำอาหารกับอาซ้อ ๙.บริการทั่วไป ๑๐. ๕ ส. ตึกขาวและวิหาร ๑๑. ๕ ส. ตึกสัมมาสิกขา และวิหาร ๑๒. บริการถุงใส่รองเท้า ขึ้นวิหาร        นอกจากงานที่นักเรียนรับผิดชอบประจำแล้ว ยังมีงานที่ร่วมแสดงออกเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาหลวงปู่ สมณะโพธิรักษ์ของแต่ละชั้นปีดังนี้ ๑. การแสดงของนักเรียนชาย…

กิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

  กิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก โดย ใบบุญ  ชาติบุญนิยม   โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก  จัดกิจกรรมวันเปิดภาคเรียน มีวัตถุประสงค์  ๑.เพื่อให้ผู้ใหญ่ ชาวชุมชน และคุรุต้อนนักเรียนด้วยการรับขวัญผูกข้อมือนักเรียนก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศ ๒.เพื่อให้นักเรียนได้สัมพันธ์กับนักบวช ชาวชุมชน     ด้วยการไปกราบขอรดน้ำ ขอพร และรายงานตัว     ฝากตัว ขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่ในชุมชน ๓.เพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฝึกเป็น ผู้นำ- ผู้ตาม และเคารพเชื่อฟังกัน   ลงทะเบียนไม่เกิน ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม มีดังนี้ ๑. กิจกรรมรับขวัญนักเรียน  คณะครู ชาวชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน เนื่องจากนักเรียนปิดเทอมไปอยู่ที่บ้าน เสพย์ความสุข ความสบาย ดูหนังฟังเพลง เล่น เฟสบุ๊ค กันมา พอเปิดเทอมใจยังอยู่กับความสนุกตามใจกิเลสจึงต้องให้ผู้ใหญ่มารับขวัญ เรียกขวัญ เรียกใจ เรียกจิตวิญญาณให้กลับมาอยู่กับเนื้อ อยู่กับตัว ที่เจ้าตัวกำลังจะมาอยู่ในวงด้ายสายศีล(ห้า) ๒. การปฐมนิเทศ…

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๕๙

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก วันพฤหัสบดีที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โดย ใบบุญ  ชาติบุญนิยม การไหว้ครู  คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน                 กิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙        เวลา ๗.๐๐  น. นักเรียนรวมตัวที่หน้าเสาธง เมื่อพร้อมเพรียงกันแล้วจึงเดินมาที่ศาลาฟังธรรม นั่งเป็นแถวตั้งแต่ ม.๑, ๒ ,๓ ,๔ ,6 และนักเรียน…