คุรุ กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ภาษาไทย โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

ประวัติ คุรุ กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา     โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก    ข้อมูลสารสนเทศ  คุรุสอนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์             ๑.  ตำแหน่ง                :           หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ๒.  ชื่อ-สกุล                :           นางอรพิน  ทิพย์เวศ ๓.  วัน/เดือน/ปี เกิด     :           20  ตุลาคม  2495 ๔.  ที่อยู่ปัจจุบัน          :           168/269  หมู่บ้านริมทะเล 3  ถ.พระยาสัจจา               …

ค่ายนักเรียนเตรียม ม.๑ ปี ๒๕๕๙

ค่ายสอบดูพฤติกรรม นักเรียนเตรียม ม.๑  โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก วันที่  ๒๐-๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ ณ  พุทธสถานสันติอโศก กทม.  และสวนบุญผักพืช จ.ปทุมธานี   วันที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  สมณะและคณะคุรุ ประกาศ ผลสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   หลังจากฟังผลสอบแล้วถ่ายภาพร่วมกัน หน้าตา ยิ้มแย้ม ระรื่น ชื่นบาน ที่ผ่านมาได้…..หนึ่งด่านค๊า   กิจกรรมสลายพฤติกรรม โดยพี่กร ตายจริง    กิจกรรมสร้างความคบคุ้น รู้จักกันมากขึ้น ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน   วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ ที่สวนบุญผักพืช จ.ปทุมธานี   กิจกกรมทำความรู้จักกันในรุ่นนักเรียนเตรียม ม. ๑ ปี ๒๕๕๙   กิจกกรมแนะนำรุ่นพี่รหัสที่จะรับภาระดูแลน้องๆ รุ่นนี้    กิจกกรมทำอาหารกินกันเองภายในกลุ่ม  และผู้ปกครอง…

คุรุและวิทยากร ฐานงาน ๕ ส. โรงช่าง อาคารแปรรูป

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงาน ๕  ส.  โรงช่าง อาคารแปรรูป การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ฐานงานอาชีพ  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   นางพรตะวัน   พร้อมจน   ที่อยู่        :  ชมชนราชธานีอโศก  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี การศึกษา :  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง        วิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร       ประสบการณ์ในการทำงาน  :   พยาบาลอาชีพ  ๒๑  ปี                 – คุรุสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ปี ๒๕๔๕ -ปัจจุบัน รู้จักชาวอโศก   : ปี ๒๕๒๘   โดย คุณเพชรตะวัน  ธนะรุ่ง และคุณใบพุทธ  อโศกตระกูล ชักชวนให้ไปงานพุทธาภิเษก ครั้งที่ ๑๓  ที่พุทธสถานศาลีอโศก  เริ่มปฏิบัติธรรมจริงจัง ต่อเนื่อง ปี ๒๕๓๐ การปฏิบัติธรรมมา  :…

คุรุและวิทยากร ฐานโรงปุ๋ยพลังชีวิต งาน ยอส. ปี2559

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานโรงปุ๋ยพลังชีวิต การจัดการเรียนรู้บูรณาการสูี่ฐานงานอาชีพ  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี2559 สมณะฟ้าไท  สมชาติโก   การศึกษา     คุรุศาสตรบัณฑิต  วค.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่             พุทธสถานราชธานีอโศก  จ.อุบลราชธานี รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยการอ่านหนังสือ                          แสงสูญ ที่ห้องสมุด วค.พระนครศรีอยุธยา  ได้พบชาวอโศก ตอนงานวิสาขบูชา’๒๔ ที่สวนลุมพินี การเริ่มปฏิบัติธรรม : เริ่มกินเจเขี่ย ตอนอายุ  ๒๒  ปี ต่อมา เดือนพฤษภาคม’๒๔ กินเจบริสุทธิ์  เดือนกรกฎาคม’๒๔ กินมื้อเดียว ตัดผมสั้น แต่งชุดมอซอ  เมษายน’๒๔ หัดถอดรองเท้า นุ่งโจงกระเบน ถือศีล เมษายน ๒๕๒๘ ลาออกจากราชการ ตุลาคม ๒๕๒๙ บวชเป็นสมณะ เป้าหมายอุดมคติ  : ต้องการเป็นคนที่หมดกิเลส และช่วยเหลืองานพ่อท่าน ให้มนุษยชาติพ้นทุกข์…

คุรุและวิทยากร ฐานงานกสิกรรม ริมมูน ค่าย ยอส.

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงานกสิกรรม ริมมูน การจัดก่ารเรียนรู้บูรณาการวิชาการสู่ฐานงานอาชีพ  งาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   สมณะลานบุญ วชิโร สถานภาพ      : นักบวชชายชาวอโศก การศึกษา       : ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่อยู่ปัจจุบัน : พุทธสถานสันติอโศก  ถ.นวมินทร์   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  คติธรรม        : พึ่งตนได้ก่อน  จึงเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้  ทำตนให้มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  และไม่ลืมที่จะฝึกหัด                         ลดละกิเลสตนไปด้วย ประสบการณ์ในการทำงาน    :  สอนนักเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ มา ๒๔ ปี                         ทำงานการศึกษาสอนนักเรียนสัมมาสิกขา  ๒๐ ปี                         ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารมังสวิรัติ ๒ ปี ปัจจุบัน          : ที่ปรึกษาด้านการศึกษาบุญนิยม…

คุรุและวิทยากร ฐานงานโรงครัว งาน ยอส.

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงานโรงครัว การจัดก่ารเรียนรู้บูรณาการวิชาการสู่ฐานงานอาชีพ  งาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   คุณปะงามงาน   นาวาบุญนิยม    ที่อยู่     :  ชุมชนราชธานีอโศก   จ.อุบลราชธานี การศึกษา :  ปวส. สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวะ ประสบการณ์ในการทำงาน  :    ทำงานด้านเอกสารของเอกชน  ๒  ปี   – ทำงานค้าขาย  ๕  ปี -ผู้ประสานงาน C.C.F.  – ศูนย์เด็กเล็ก  ๒  ปี -เข้าวัด ทำงานเพื่อนช่วยเพื่อน ส.เสียงศีล  – งานประชาสมพันธ์ -งานฐานแปรรูปทำงาตัด  – งาน ชมร. – งานฐานเต้าหู้ – เชื้อดี -งานโรงครัว ปฐมอโศก -งานโรงครัวบ้านราช , งานเก็บผัก ,  งานการเงิน จนถึงปัจจุบัน…

คุรุและวิทยากร ทีมจัดงานส่วนกลาง งานยุวชนอโศกสัมพันธ์’๕๙

ประวัติคุรุและวิทยากร  การจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริง  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์’๕๙   ประวัติคุรุและวิทยากร ทีมจัดงานส่วนกลาง   สมณะบินบน  ถิรจิตโต การศึกษา     มัธยมศึกษาปีที่ ๕  (ม.ศ.๕) ที่อยู่             พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ  จ.เชียงใหม่ รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕   จากพี่ชาย  คุณสมพงษ์  ฟังเจริญจิตต์ ประทับใจชาวอโศก  เรื่อง การรับประทานอาหารมังสวิรัติ เริ่มปฏิบัติธรรม โดยการทำทานและรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ พร้อมฝึกรับประทานอาหารมังสวิรัติ เป้าหมายอุดมคติ  ความพ้นทุกข์ สมณะโพธิสิทธิ์  โพธิสิทโธ   การศึกษา     ประถมศึกษาปีที่ ๗  โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร ที่อยู่             พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ  จ.เชียงใหม่ ประสบการณ์ในการทำงาน : ช่างทำเบาะ รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  โดยฟังรายการวิทยุ ๐.๑ ภาคพิเศษ ประทับใจชาวอโศก :…

คุรุและวิทยากร ฐานงานกางเต็นท์เล็ก งาน ยอส. ปี ๒๕๕๙

ประวัติคุรุและวิทยากร  ฐานงานกางเต็นท์เล็ก การจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริง  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๙     ประวัติคุรุ/วิทยากร ฐานงานกางเต็นท์เล็ก   สมณะมือมั่น ปูรณกโร การศึกษา       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีวะวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาชีพ            นักบวชชาวอโศก บวชเป็นสมณะชาวอโศก เมื่อ 23 มกราคม 2538 ปัจจุบัน          ดูแลการศึกษาบุญนิยม ที่พุทธสถานราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี   สมณะลานบุญ วชิโร สถานภาพ      : นักบวชชายชาวอโศก การศึกษา    : ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่อยู่ปัจจุบัน   : พุทธสถานสันติอโศก  ถ.นวมินทร์   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  คติธรรม        : พึ่งตนได้ก่อน  จึงเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้  ทำตนให้มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  และไม่ลืมที่จะฝึกหัด                   …

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

รวมญาติสาดน้ำใจ ตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

เทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลไทยออกระเบียบคุมเข้มช่วงสงกรานต์ เปิด 8 ข้อระเบียบ ห้ามแป้ง-ห้ามโป๊-ห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มแอลกอฮอล์บริเวณที่มีการจัดงานสงกรานต์

สอดคล้องกับงานตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย 13-15 เมษายนนี้ ที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี เป็นงานที่ไม่ได้ชวนคนมาสาดน้ำอย่างสาดเสียเทเสีย แต่จะชวนประชาชนไทย มาสาดมาเทน้ำใจให้กันในงานตลาดอาริยะครั้งที่ ๓๗ มหกรรมสินค้าราคาต่ำกว่าทุน แบบ”บุญนิยม”

การสอบนักเรียนเตรียม ม.๑ ปี ๒๕๕๙

การสอบนักเรียนเตรียม ม.๑ ปี ๒๕๕๙ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก   วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙ สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์ มีนักเรียน สมัคร  ๒๖  คน -สอบผ่านสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์  ๒๔   คน -ขาดสอบ  ๑  คน -สละสิทธิ์   ๑  คน   วันที่  ๒๐-๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ ค่ายสอบดูพฤติกรรมนักเรียน  ๒๔   คน สอบไม่ผ่าน  ๓  คน สอบผ่าน  ๒๑  คน  ดังนี้      ด.ช.พีรวัศ โหมดตั๋ว  (ตาล)            …