590403-09 งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ 40 ตอนที่ 2 “ปลุกเสกฯ ให้เข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ”

590403-09 งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่  40 ตอนที่  2 “ปลุกเสกฯ ให้เข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ”
ทุกวันนี้พิธีพุทธาภิเษก  หรือพิธีปลุกเสกอิฐหินดินปูน พระเครื่องต่างๆ ยังคงเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของคนในยุคนี้ ซึ่งนำพาให้หลงงมงาย พึ่งพาวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัว ยิ่งกว่าการพึ่งพากรรมดีในตน
งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ  จึงได้ถือกำเนิดขึ้น  เพราะเป็นงานที่จำเป็นและเร่งรีบที่สุดที่ชาวอโศก  จะต้องขอทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ  คือ  ทำความถูกต้องให้กลับคืนมาสู่คำว่า  “พุทธาภิเษกหรือปลุกเสก” ให้ได้  โดยเน้นที่การปลุกเสกคนให้เป็นพระ ที่ทำให้คนสามารถเปลี่ยนแปลงและมีพลังในการพัฒนาขึ้นมาจริงๆ  เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์  คือ เน้น“คำสอน” จนมีปาฏิหาริย์เพราะประพฤติ  ปฏิบัติตามคำสอนได้

590403-09 งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ตอนที่ 1 สร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน”

590403-09 งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ตอนที่ 1 สร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน

          งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ครั้งที่  40 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  3-9 มีนาคม  2559  ณ  พุทธสถานราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เป้าหมายของงานปลุกเสกฯ คือ การสร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน” อันเป็นกิจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพากระทำมาก่อน

590327-31 การบูรณาการวิชาการสู่การปฏิบัติจริง การทำ 5ส.และโรงครัว ในค่าย ยอส.

590327-31 การบูรณาการวิชาการสู่การปฏิบัติจริง การทำ 5ส. ในค่าย ยอส แผนการจัดการเรียนรู้อิงประสบการณ์ ฐานงาน       ๕ ส.                 คุรุผู้สอน      คุรุพิมพ์เพชรรุ้ง คุรุใบบุญ กิจกรรม      ล้างห้องน้ำ วันที่ …………………………………………….. บูรณาการวิชา  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี __________________________________________________________    จุดประสงค์/ตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี เหตุผล (ต.๑.๒) ภาษาไทย      ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ท.๒.๑) การงานอาชีพ  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี  การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหา  ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้ พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว (ง.๑.๑)  …

590327-31 เรียนรู้ ปฏิบัติการ ศีลเด่นและสาระคณิตศาสตร์ในการทำงานที่โรงปุ๋ยพลังชีวิต

590327-31 เรียนรู้ ปฏิบัติการ ศีลเด่นและสาระคณิตศาสตร์ในการทำงานที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตในค่าย ยอส.

โรงปุ๋ยพลังชีวิตเป็นห้องเรียนและฐานงานอีกที่หนึ่งของนักเรียนค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ (ยอส.) การเรียนรู้จัดกิจกรรมโดยสมณะฟ้าไท สมชาติโก แม้เป็นงานที่หนักต้องเตรียมปุ๋ยไว้ขายขาดทุนในงานตลาดอาริยะแต่เทคนิกการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานทำให้นักเรียนชอบที่จะทำงานที่โรงปุ๋ย แต่ละกลุ่มต่างจองทำงานที่โรงปุ๋ยกันถ้วนหน้า

590327-31บูรณาการทำงานฐานกางเต็นท์ในค่าย ยอส.

590327-31บูรณาการทำงานฐานกางเต็นท์ในค่าย ยอส.

งานเตรียมสถานที่สำหรับงานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ และงานตลาดอาริยะ  เป็นงานหนัก แต่ทุกอย่างก็สำเร็จได้เพราะ การศึกษาแก้ปัญหาชุมชน ที่บูรณาการการเรียนรู้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชนบุญนิยม ตัวอย่างสำหรับผู้สนใจที่จะนำไปปฏิบติงานกางเต็นท์มีดังนี้

590402 พิธีรับกลด นักเรียน-นักศึกษา รุ่นพลังสร้างเมือง

590402 พิธีรับกลด นักเรียน-นักศึกษา รุ่นพลังสร้างเมือง

          ประเพณีรับกลด เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญต่อนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวะฯ ในเครือสัมมาสิกขาฯ ปีการศึกษา 2558 พิธีรับกลดจัดที่ราชธานีอโศก วันที่ 2 เม.ย. 2559 มีนักเรียนและนักศึกษาเข้ารับกลดจำนวน 50  คน

590401 สัมมนาคุรุชาวโศกที่บ้านราช

590401 สัมมนาคุรุชาวอโศกที่บ้านราช

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 05.00-09.00 น. มีการสัมมนาการศึกษาบุญนิยม ณ บริเวณชั้นล่างเฮือนศูนย์สูญ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาดังนี้ สมณะ 18 รูป สิกขมาตุ 5 รูป คุณกรัก 1 คน ปะ 1 คน คุรุสัมมาสิกขาโรงเรียนต่างๆ 50 คน

590326-31 ค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์

590326-31 ค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์

ยุวชนอโศกสัมพันธ์ หรือ ยอส. เป็นค่ายที่จัดให้ยุวชนอโศก นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือสัมมาสิกขา ได้มาอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กันอย่างสัมมาทิฏฐิ เพราะยุวชนอโศก หมายถึง เยาวชนผู้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ เกิดจากปรโตโฆษะ คือการรับฟังสัมมาทิฏฐิจากสัตบุรุษ และเอามาทำใจในใจอย่างแยบคาย ค่าย ยอส. ปีนี้ยังเน้นความเข้มทางศีลธรรมพร้อมแต่งแต้มสีสันความสนุกสนานตามประสาเด็กๆ และขับเคลื่อนบูรณาการวิชาการไปพร้อมๆ กัน

590324-26 ค่ายหยุดเอาแต่ใจ ขอสักค่ายได้ไหม ชั้น ม. 6 และ ปวช. ปีที่ 3

590324-26 ค่ายหยุดเอาแต่ใจ ขอสักค่ายได้ไหม ชั้น ม. 6 และ ปวช. ปีที่ 3                                                

           กิจกรรมการเข้าค่ายของนักเรียนชั้น ม.6 และนักศึกษาปวช.ปีที่ 3 ได้มีการเข้าพื้นที่ลงทะเบียนในเวลา 17.30 น. ของวันที่ 24 มี.ค. และมีการเข้าร่วมฟังเทศน์ในรายการ “พุทธศาสนาตามภูมิ” โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้อ่านบทความของนายเมธัส หลักเขต หรือม่อน ชั้น ม.6 สัมมาสิกขาราชธานีอโศก ในหัวข้อ “ทำไมจึงอยากอยู่วัด” พ่อครูอ่านบทความเพื่อให้เป็นแบบอย่างของนักเรียนสัมมาสิกขาที่มีความคิดดีๆ ที่ตั้งใจอยู่วัด ขัดเกลากิเลสตนให้เบาบางลง เป็นการสังคมให้สังคมโลกุตระพัฒนาขึ้นโดยไม่มีการแย่งชิงลาภ ยศ สรรเสริญ จากโลกีย์ ฝึกตัวเองให้อยู่เหนือโลกีย์ให้ได้และสามารถช่วยกันสืบทอดงานศาสนาต่อไป