581111-18_ทุ่งนาบ้านราช ทุ่งนาสาราณียธรรม 6

581111-18_ทุ่งนาบ้านราช ทุ่งนาสาราณียธรรม 6

            ในปีนี้ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกมีการทำนาจำนวน 144 ไร่ ซึ่งมีการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านราช นักเรียน นักศึกษา ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงานร่วมกัน รวมถึงผู้ปกครองที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันแม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แม้เป็นการทำนาปีแรกแต่ก็ประสบผลสำเร็จพิสูจน์คุณภาพปุ๋ยตรางอกงามของโรงปุ๋ยพลังชีวิต โดยเฉพาะแปลงหน้าบริเวณหน้าโรงปุ๋ย ต้นข้าวสูงถึงสองเมตร เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวท้องนาบ้านราชก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ของที่ญาติธรรมมาแสดงธรรมเรื่องสาราณียธรรมคือ ระลึกถึงกันด้วย เมตตากายกรรม  เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม แบ่งปันลาภกันเป็นสาธารณโภคี  ศีลบริสุทธิ์เสมอกัน และ  ความเห็นอย่างอาริยะเสมอกัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. เริ่มมีการโฮมแฮงเกี่ยวข้าว เมื่อเสร็จจากงานมหาปวารณาก็มีญาติธรรมชาวสันติอโศกเดินทางมาจำนวน 7 คน แบ่งปันเวลามาเรียนรู้การเกี่ยวข้าว แม้จะเป็นคนเมืองกรุงก็พร้อมจะมาฝึกฝนนอกจากนี้ก็ยังมีญาติธรรมที่มาจากจังหวัดต่างๆ ทยอยมาช่วยงานอย่างต่อเนื่อง

“มหาปวารณา” งานประจำปีของชาวอโศก : รวมโศลกธรรมงานมหาปวารณา

  “มหาปวารณา” งานประจำปีของชาวอโศก :  ความเป็นมา ความสำคัญและโศลกธรรม นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ม.๕ และ ม.๖ ช่วยกันสรุปความเป็นมา ความสำคัญและโศลกธรรมของ “งานมหาปวารณา” ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวอโศก และปี ๒๕๕๘ นับเป็นครั้งที่ ๓๓ แล้ว  ด้วยการศึกษาสืบค้นจากวารสารสารอโศกเป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัด / วัตถุประสงค์เพื่อจับใจความของเรื่องที่ดูและฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ, บันทึกเรื่องที่ดู ฟัง ศึกษาค้นคว้าและรายงานได้ถูกต้องตามหลักการเขียนทางวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง ตลอดทั้งนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ        ความหมายของ “มหาปวารณา” “มหาปวารณา” คือ พุทธประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดให้พระสงฆ์ในพุทธสถานกระทำการปวารณาตัวต่อกันหลังจากได้อยู่ร่วมกันมาตลอดพรรษากาล   จุดมุ่งหมายของ “มหาปวารณา” จุดมุ่งหมายของประเพณีนี้ มีเนื้อหาสาระเพื่อยังศาสนจักรให้ดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและเจริญไพบูลย์ โดยอาศัยความสามัคคีแห่งสงฆ์สันนิบาต ที่ยินยอมพร้อมใจให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ ในฐานะแห่งกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ ด้วยเหตุนี้ หลังจากทำการปวารณาต่อกันตามพิธีในวัน “มหาปวารณา” ของพรรษานี้แล้ว หมู่สงฆ์ชาวอโศกจากพุทธสถานทุกแห่ง จึงได้เดินทางมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมพรั่งอีกครั้งหนึ่ง ณ พุทธสถานปฐมอโศก เพื่อกระทำกิจอันเป็นสารัตถะแห่งการปวารณาให้สมบูรณ์ ด้วยการช่วยกันชี้แนะข้อบกพร่องแก่กันและกัน…

เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ (HARVEST FOR DAD)

เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ (Harvest for DAD) โครงการ ปฏิบัติบูชา ๔๕ พรรษา เส้นทางสัมมาอริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ กิจกรรม “เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ(ครู)” ( Harvest  For  DAD) ณ สวนบุญผักพืช คลอง ๑๓  จ.ปทุมธานี    สรุปบรรยากาศ โดย   สิกขมาตุพุทธพอนวล  เพิ่มบุญอาริยะ  และใบบุญ  ชาติบุญนิยม  วันที่อาทิตย์  ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐น. เดินทางออกจากสันติอโศก ซึ่งบางคนเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้ว เวลา ๑๗.๐๐น. เข้าที่พัก ทำความสะอาด จัดที่พัก เวลา ๑๙.๐๐น. ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ  แบ่งกลุ่มงาน เวลา ๒๐.๐๐น. รับพรก่อนนอน จาก สมณะ  สิกขมาตุ ช่วงปฐมนิเทศ คุณเพียรพิมพ์ไพร  ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการชุมชนสันติอโศก และคุณดินนา โคตรบุญอาริยะ…

ค่าย “เส้นทางสู่สัมมาทิฎฐิ” เพื่อเตรียมงานมหาปวารณา ครั้งที่33

บรรยากาศค่าย “เส้นทางสู่สัมมาทิฎฐิ” เพื่อเตรียมงานมหาปวารณา ครั้งที่33 มีการประชุมของคุรุและท่านสมณะ ในช่วงค่ำมีการปฐมนิเทศน์และแบ่งกลุ่มของนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นม.4และปวช.1 จากทุกพุทธสถาน จัดขึ้นที่พุทธสถานปฐมอโศก จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.- 3 พ.ย.2558

เช้าวันที่30ตุลาคมเป็นวันแรกของกิจกรรม เริ่มสวดมนต์ทำวัตรเช้าในเวลาตี5 และพบสมณะประจำกลุ่ม ออกกำลังกาย ใส่บาตรนำโดยอาจารย์สอง สมณะผืนฟ้า อนุตตโร เมื่อรับประทานอาหารเสร็จจึงร่วมกันบำเพ็ญคุณ มีการทำความสะอาด ทำอาหาร กางเต๊นท์หน้าเวทีธรรมชาติ 6 เต๊นท์ ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่ง

นอกจากจะมีค่ายเส้นทางสู่สัมมาทิฎฐิแล้ว ยังมีค่ายคู่ขนานของนักเรียนทุกชั้นของปฐมอโศกเพื่อเตรียมงานมหาปวารณาเช่นกัน

เป้าหมายของการจัดค่าย คือ เด็กมีศีล5เป็นอย่างน้อย ว่านอนสอนง่ายและปฏิบัติบูชา๔๕พรรษาเส้นทางสัมมาอาริยมรรคพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

IMG_0775IMG_0778

IMG_1989IMG_1986IMG_2032
IMG_0814IMG_0817IMG_0834IMG_0838IMG_0791IMG_0786IMG_0794IMG_0783

การเรียนรู้แบบบูรณาการงานเทศกาลกินเจ

ใบบุญ ชาติบุญนิยม และทีมงาน (โบว์ ฟลุ๊ก แป้ง) รายงาน การเรียนรู้แบบบูรณาการงานเทศการกินเจ วันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก การเรียนแบบบูรณาการงานเทศการกินเจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน 1)ปรุงอาหารเจชนิดต่างๆ ออกจำหน่ายได้  2)บริการลูกค้าได้  3)ทำงานเป็นทีมได้  4)ประชุมสรุปงาน  และนำผลการประชุมมาแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 5)ได้เรียนแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระงานเทศการกินเจ ขั้นเตรียมการ 1.คุรุประชุมวางแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการงานเทศการกินเจ ปี 2558 2.ก่อนถึงงานเทศกาลกินเจแบ่งนักเรียน เป็น 7 กลุ่ม ให้ร่วมกันคิดตามหัวข้อที่จะเรียนบูรณาการงานเทศการกินเจ แล้วนำเสนอให้เพื่อนฟัง 3.แบ่งนักเรียนลงฐานงานต่าๆ ดังนี้ 1)ฐานพาณิชย์บุญนิยม   2)ฐานสื่อบุญนิยม 3)ฐานชมร.จตุจักร  4)ฐานชมร.หน้าสันติฯ  5)ฐานน้ำผักปั่น  6)ฐานเจ 10 บาท (ร่วมกับสมุนพระรักษ์) 7)ฐานเต้าหู้   8)ฐานเก็บผักส่งงานเจ 4.แจกใบงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวางแผนการเรียนแบบบูรณาการงานเทศการกินเจ แบ่งงานกันทำ แล้วลงมือปฏิบัติงานตามฐานงานต่างๆ การดำเนินงานตามฐานงานต่างๆ…

การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ

ใบบุญ ชาติบุญนิยม ผู้รายงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ วันที่ 20 ตุลาคม  2558 ณ ห้องประชุม หมายเลข 2801 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ใบบุญ ชาติบุญนิยมและปีกรัก ชาวหินฟ้า ผู้แทนครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก เข้าร่วมประชุมโรงเรียนวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  2) เพื่อสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธให้มีพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา ไว้ประจำห้องสมุดของโรงเรียน  3)  เพื่อช่วยในการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม เป็นเยาวชนที่พึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   4) เพื่อส่งเสริมบทบาทของพระพุทธศาสนาในการปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ  5) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นแกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติ รายการมีดังต่อไปนี้ นายสมพร เทพสิทธิ์ทา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม การอภิปราย เรื่อง การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ” ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย…

อบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน กรุงเทพฯ

รายงานโดย ใบบุญ ชาติบุญนิยม โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก การอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร เรื่อง “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ) วันที่  17  ตุลาคม  2558 ณ ห้องประชุม กรมราชองครักษ์ (สี่แยกเกียกกาย) เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ใบบุญ ชาติบุญนิยม และปีกรัก ชาวหินฟ้า เป็นผู้แทนโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกไปอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน กรุงเทพฯ บรรยายโดย ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น โดยเฉพาะ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว  Brain Based Learning (BBL) สำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อันเป็นการเพิ่มพูนเทคนิควิธีการ กลยุทธ์เกี่ยวกับการนำทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับสูงไปพัฒนาสร้างหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม หรือเครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีระบบมากขึ้น สามารถรองรับการประเมินภายใน และภายนอก(สมศ.) รอบสี่ ศตวรรษที่ 21 เน้นศักยภาพที่เหนือกว่า โดยเรียนแบบผู้เรียนสร้างความรู้เอง ศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้…

อบรมการประเมินภายนอกรอบสี่ สมศ.

รายงานโดย ใบบุญ  ชาติบุญนิยม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค  เขตบางนา กรุงเทพฯ งานนี้ ใบบุญ ชาติบุญนิยม และปีกรัก ชาวหินฟ้า เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม ประทับใจการเปิดงาน มีการวงดุริยางค์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา แห่นำท่านรองนายก และตอนกลับ ไปต่อที่ห้องนิทรรศการแห่ด้วยกลองยาว เป็นการใช้สื่อที่น่าสนใจมากๆ  ส่วนพิธีเปิดโดยให้เอาฆ้อน หมายถึงปัญญา ทุบกำแพง หมายถึงอุปสรรค เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)  ในการประเมินทุกระดับการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ให้ใช้ตัวบ่งชี้ 20ตัว ใน3 มิติ คือ 1.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ทุกแห่งต้องปฏิบัติ 2.ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา และ3.มาตรการส่งเสริมที่ช่วยแก้ปัญหาสถานศึกษาและแก้ปัญหาสังคม โดยยึดแนวทาง 7 ด้าน ได้แก่  1.คุณภาพศิษย์  2.คุณภาพครูอาจารย์  3.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ…

การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

รายงานโดย ใบบุญ ชาติบุญนิยม โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก การอบรมเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง” วันที่ 6 – 9  ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรม วีเทรน วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก อนุญาตให้ สมณะลานบุญ วชิโร  คุรใบบุญ ชาติบุญนิยม  คุรุปีกรัก ชาวหินฟ้า เข้าฝึกอบรม เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง” โดยวิทยากรจากเสมสิกขาลัย นำโดย นายปรีดา เรืองวิชาธร (ครูเล็ก) จัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งพอเห็นชื่อเรื่องบนกระดานก็คิดว่า “ใช่เลย”  ตรงกับที่พ่อครูต้องการให้พวกเราทำ “ห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องเรียน”  และตรงกับที่ไปอบรมผู้บริหาร “ให้จัดการเรียนรู้โดยให้ปฏิบัติก่อนแล้วจึงเชื่อมโยงไปหาความรู้” จะทำให้เกิดความรู้ที่ฝังแน่น กว่าการสอนที่ให้ท่องทฤษฎี ให้ท่องจำ แต่ไม่ได้ปฏิบัติ  กิจกรรม มีดังต่อไปนี้    แนะนำตัว ชื่อ-สกุล มาจากโรงเรียน สิ่งที่คาดหวัง   การเรียนที่เป็นอยู่  -ป้อนตลาดแรงงาน -ขาดทักษะชีวิต(Life…