ค่ายคารโว นิวาโต ภาคเรียนที่ 2/2558

รายงานโดยใบบุญ ชาติบุญนิยม และทีมงาน(ฟลุ๊ค แป้ง โบว์) ค่าย คารโวนิวาโต ภาคเรียนที่2 /2558 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2558  โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก    วันที่ 4 ตุลาคม 2558 มีการจัดค่ายคารโวนิวาโต ขึ้นที่ศาลาสันติอโศก ในเวลาเที่ยงตรงเพื่อเป็นการต้อนรับเด็กนักเรียนในวันเปิดเทอม โดยมีกติกาว่า นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียน และลงทะเบียนไม่เกิน 12.00 น. ตัดผมให้เรียนร้อย ใครไม่ทำตามกติกา ให้ทำกุศลเพิ่ม เวลา 12.00 น. ปฐมนิเทศ โดยท่าน สมณะ ลานบุญ วชิโร  ท่านได้พูดให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องต่างๆในช่วงปิดเทอม และ ฉายวีดีทัศน์  เกี่ยวกับความโหดร้าย ความเจ็บปวด ของสัตว์ ก่อนที่จะมาเป็นอาหารให้คนกินในแต่ละมื้อ ทำเกิดความสงสารสัตว์มากขึ้น นึกถึงชีวิตเขา ชีวิตเรา ใครก็รักชีวิตของตน อย่าเบียดเบียนกันเลยนะ          …

ใบบุญ ชาติบุญนิยม ผลงานการศึกษาบุญนิยม

ใบบุญ  ชาติบุญนิยม ครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ข้อมูลสารสนเทศด้าน  ผู้บริหาร (ตอนที่ 3) ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชื่อ-สกุล     : นางสาวใบบุญ  ชาติบุญนิยม ที่อยู่ปัจจุบัน :   65/1  ซอย นวมินทร์ 44   ถนน นวมินทร์  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม     จังหวัด  กรุงเทพมหานคร    หมายเลขโทรศัพท์  :    082-794-0790  โทรศัพท์ Line  :    099-084-7771  E-mail   :    baiboon53@gmail.com   ส่วนที่ 5 ผลงานการศึกษาบุญนิยม   22 สิงหาคม 2549          จัดนิทรรศการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   กรุงเทพฯสนับสนุนโดยศูนย์คุณธรรม 19-23 ตุลาคม 2549         จัดค่ายพัฒนาเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง…

ใบบุญ ชาติบุญนิยม ประวัติการศึกษาดูงาน

ใบบุญ  ชาติบุญนิยม ประวัติการศึกษาดูงาน ครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ข้อมูลสารสนเทศด้าน  ผู้บริหาร (ตอนที่ 2) ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชื่อ-สกุล     : นางสาวใบบุญ  ชาติบุญนิยม ที่อยู่ปัจจุบัน :   65/1  ซอย นวมินทร์ 44   ถนน นวมินทร์  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม     จังหวัด  กรุงเทพมหานคร    หมายเลขโทรศัพท์  :    082-794-0790  โทรศัพท์ Line  :    099-084-7771  E-mail   :    baiboon53@gmail.com   ส่วนที่ 4  ประวัติการศึกษา ดูงาน 17-19 ก.ย. 49      การศึกษาดูงานภาคใต้  ณโรงแรมทวินโลตัส    จ. นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)     1)  วัดพระธาตุวิหาร   ศึกษา ศิลปะ…

ใบบุญ ชาติบุญนิยม ครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

ใบบุญ ชาติบุญนิยม ครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ข้อมูลสารสนเทศด้าน  ผู้บริหาร ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล                 : นางสาวใบบุญ  ชาติบุญนิยม ที่อยู่ปัจจุบัน            :   65/1  ซอย นวมินทร์44   ถนน นวมินทร์  แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม     จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  ดำรงตำแหน่ง          :   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์  :    082-794-0790 โทรศัพท์ Line    …

นางสาวสุวณี คัมมกสิกิจ ครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

ข้อมูลสารสนเทศด้าน  วิทยากรพิเศษ สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล          :  น.ส.สุวณี คัมมกสิกิจ             วัน/เดือน/ปี เกิด      :  18 ตุลาคม 2500 ที่อยู่ปัจจุบัน    : 65/1  ซอย.นวมินทร์ 44      ถนนนวมินทร์     แขวงคลองกุ่ม              . เขตบึงกุ่ม. จังหวัด กทม.. โทรศัพท์ มือถือ  :  085 8134446 E-mail             :   suwanee_noi@live.com . ส่วนที่ 2  วุฒิทางการศึกษา/การอบรม – พ.ศ. 2523    บริหารธุรกิจบัณฑฺต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง – พ.ศ.…

นางสาวฟังฝน จังคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศด้านผู้บริหาร ปีการศึกษา 2558 ตำแหน่งผู้อำนวยการ   ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ นางสาว ฟังฝน จังคศิริ           เกิดวันที่ 16 เมษายน 2504         กรุ๊ปเลือด AB ที่อยู่ปัจจุบัน 65/37 หมู่ 5 ซอยนวมินทร์ 48 ถนน นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 หมายเลขโทรศัพท์ 08 9522 5732  และ 08 5178 5110 E-mail :fungfon@gmail.com   ส่วนที่ 2. วุฒิทางการศึกษา พ.ศ.                       วุฒิทางการศึกษา                           2527             การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทบริหารการศึกษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 2551             ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง …

“คุณครูของเรา”โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

“คุณครูของเรา”โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก จัดทำโดย คุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม            บุคลากรโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ปีการศึกษา ๒๕๕๘          ผู้นำทางการศึกษาบุญนิยม        พ่อครูสมณะโพธิรักษ์                                             สมณะที่ปรึกษา          สมณะซาบซึ้ง  สิริเตโช          …

การอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

รายงานโดย คุรุใบบุญ ชาติบุญนิยม การอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 13  กันยายน  2558   โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร   คุรุใบบุญ ชาติบุญนิยม และคุรุปีกรัก  ชาวหินฟ้า ผู้แทนครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก   เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โดย ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์  ประธานสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ คุณภาพการศึกษาไทย ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติต่ำ สาเหตุที่แท้จริง เกิดจาก ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หายไปจากห้องเรียน ทำให้ ผู้เรียนขาดกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ผู้เรียนขาดค่านิยมหลัก 12 ประการ ผู้เรียนยิ่งเรียนคุณภาพยิ่งถดถอย ผู้เรียนขาดเป้าหมายชีวิตและค่านิยมที่จำเป็นของชีวิตอย่างถูกต้อง ส่งผลกระทบ คือ ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต ชาติพันธุ์ ไม่สามารถรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้   การจัดการศึกษา ของไทยในปัจจุบันมีหลักสูตรอิงมาตรฐานสากล เป็นหลักสูตรที่ดีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21…

กลไกการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกในสังคมไทย

การประชุมสัมมนา เรื่อง กลไกการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกในสังคมไทย

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมบียอน สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

จัดโดย สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สภาการศึกษา

เปิด

รักษาการเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวเปิดงานการประชุมสัมมนา

 

บรรยากาศการประชุมสัมมนา

20150919_115325

ผู้แทนโรงเรียนสัตยาสัย จังหวัดลพบุรี

ผู้แทนสมาคมโรงเรียนขนาดเล็กร่วมระดมความคิดเห็น

ผู้แทนโรงเรียนสัมมาสิกขา

IMG_0023

บรรยากาศการประชุมสัมมนา

20150919_142712

 

ผู้แทนสภาการศึกษา ผู้แทนโรงเรียนทอสี

20150919_143435

ผู้แทนโรงเรียนสัตยาสัย และผู้แทนบ้านเรียน

IMG_0026IMG_0033 (1)IMG_0034IMG_0032IMG_0030IMG_0035

 

20150919_151701

คุณยุทธชัย  เฉลิมชัย

สรุปข้อเสนอ แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

 

 

20150919_153930

รักษาการเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวปิด

การนำเสนอ “กลไกการบริหารการจัดการศึกษาทางเลือก”

จุ๊บๆ ดาวสีน้ำเงิน (โดย นักเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก)

จุ๊บๆ ดาวสีน้ำเงิน (โดย นักเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก) เทอมการศึกษาที่ผ่านมา ชาวสขจ.ได้มีโอกาสช่วยสอนวิชา “คิด วิเคราะห์ เขียน พูด” โดยใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชูประเด็น ให้กับนักเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก ชั้น ม.๑ และ ม.๒ ในคาบสุดท้าย ได้ให้เด็กๆเขียนเรียงความสั้นๆเรื่อง  จุ๊บๆ ดาวสีน้ำเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถคิด วิเคราะห์ และเขียนได้เป็นอย่างดี นำความหนักใจมาให้ทีมผู้สอนสมัครเล่น ในการคัดเรื่องที่ดีที่สุดสามเรื่องมาเผยแพร่ จึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากป้ากุลนที จิตอาสาที่สขจ.เช่นกัน ป้ากุลเคยเป็นคุณครูมาก่อนได้ช่วยคัดเลือกมาให้สามเรื่องค่ะ เรื่องที่ ๑ โดย… ด.ญ. พรชนก สืบสิงห์ โบว์ ม.๒  บนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายในโลก เพราะมีทั้ง อากาศ น้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ และบริสุทธิ์มากมาย หลายสิ่ง หลายอย่างบนโลก                 จนกระทั่งครั้งหนึ่งโลกกลับร้อนระอุเป็นไฟเหมือนดังดวงอาทิตย์ที่มีพลังอำนาจมหาศาลที่สามารถเผาโลกได้ง่ายดาย แต่ทว่ามีคนเห็นความสำคัญของโลก ที่โลกสร้างชีวิตน้อยใหญ่ขึ้นมา มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตต่างๆ บนโลก ใช้น้ำดับไฟ โลกที่กำลังร้อนมากโดยการ ปลูกต้นไม้แห่งความสามัคคี แยกขยะเป็นชีวิต ปั่นจักรยานเพื่อท้องถนน…