การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เสาร์ที่ ๑ – อาทิตย์ที่ ๙ เทศกาลกินเจ อาทิตย์ที่ ๒ ต.ค. ๘.๐๐น.ไปอุทยานบุญนิยม บิณฑบาต  ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐น.รายการวิถีอาริยธรรม ขากลับแวะเยี่ยมร้านสหกรณ์บุญนิยม พุธที่ ๕ ต.ค.เวลา ๑๗.๐๐น.ไปเยี่ยมอุทยานบุญนิยม ในเมืองอุบล อาทิตย์ที่ ๙ ต.ค. ๘.๐๐น.ไปอุทยานบุญนิยม บิณฑบาต  ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐น.รายการวิถีอาริยธรรม ขากลับแวะเยี่ยมร้านสหกรณ์บุญนิยม และดูน้ำโจ้กกับกกแต้(ต้นมะค่าแต้)ที่พ่อครูเคยปีนเล่นแล้วตกลงมาเมื่อสมัยเด็กๆ พุธที่ ๑๒ ต.ค.เวลา ๖.๓๐น.จากบ้านราชเดินทางโดยรถยนต์ ไปประชุมศีรษะอโศก บิณฑบาต แล้วแสดงธรรมก่อนฉัน บ่ายประชุม เสร็จเดินทางกลับบ้านราช จันทร์ที่ ๑๗ ต.ค. วันออกพรรษา สมณะปวารณากัน พฤหัสบดีที่ ๒๐ ต.ค.เวลา ๑๓.๐๐น.จากบ้านราชเดินทางโดยรถยนต์ ไปที่สวนป่านาบุญ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น. เอื้อไออุ่น (พักค้าง) ศุกร์ที่ ๒๑ ต.ค.…

การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๙

อา.๑๘ ก.ย. ๖.๓๐น. เดินทางไปศีรษะอโศก บิณฑบาต แสดงธรรม ฉัน  บ่ายเดินทางกลับบ้านราช เย็นประชุมชุมชน

ศ.๒๓.ก.ย. ๕.๑๕น.เดินทางจากบ้านราชไปสนามบินอุบลฯ แล้วขึ้นเครื่องบินเข้ากทม.๗.๐๕ – ๘.๑๐น. ต่อไปสันติอโศก

อา.๒๕ ก.ย. ๙.๐๐-๑๑.๐๐น.รายการวิถีอาริยธรรม ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.ประชุมชุมชนสันตินาคร

จ.๒๖ ก.ย. ๕.๐๐น.เดินทางไปประชุมชุมชนปฐมอโศก ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.รายการพุทธศาสนาตามภูมิ พักค้างคืน

อัง.๒๗ ก.ย. ๕.๐๐น. เดินทางเข้าสันติอโศก ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.รายการพุทธศาสนาตามภูมิ พักค้างคืน

พ. ๒๘ เวลา ๕.๐๐น. เดินทางกลับบ้านราช

 

การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

พฤ.๑๑ ส.ค. ๖.๓๐น. เดินทางไปศีรษะอโศก บิณฑบาต แสดงธรรมงานวันแม่ ฉันเสร็จก็เดินทางกลับบ้านราช พฤ.๑๘ ส.ค. ๕.๑๕น.เดินทางจากบ้านราชไปสนามบินอุบลฯ แล้วขึ้นเครื่องบินเข้ากทม.๗.๐๕ – ๘.๑๐น. ต่อไปสันติอโศก ศ.๑๙ ส.ค. ๗.๐๐น.เดินทางไปรพ.บำรุงราษฎร์ ตรวจร่างกาย และพักค้าง เสร็จกลับ สันติอโศก ส.๒๐ ส.ค. เช้า อา.๒๑ ส.ค. ๙.๐๐-๑๑.๐๐น.รายการวิถีอาริยธรรม ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น.บ่ายประชุม ๙ องค์กร จ.๒๒ ส.ค.๕.๐๐น.เดินทางไปประชุมชุมชนปฐมอโศก ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.รายการพุทธศาสนาตามภูมิ พักค้างคืน อัง.๒๓ ส.ค. ๕.๐๐น. เดินทางเข้าสันติอโศก ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.รายการพุทธศาสนาตามภูมิ พักค้างคืน พ. ๒๔ ส.ค. ๕๐๐น.เดินทางไป ดอนเมือง ขึ้นเครื่องบิน  ๗.๕๐ – ๘.๕๕น.…

การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

ศุกร์ ๑ ก.ค.๖.๐๐น.ออกเดินทางไปดินหนองแดนเหนือ บิณฑบาต แสดงธรรม และฉัน พักค้างคืน เสาร์ ๒ก.ค.๖.๐๐น.ออกเดินทางไปสนามบินอุดรฯ ขึ้นเครื่องบิน 7.25-8.30 ถึงกทม.เข้าสันติอโศก อาทิตย์ ๓ ก.ค. ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐น.รายการวิถีอาริยธรรม อังคาร ๕ ก.ค. ๕.๐๐น.เดินทางไปเยี่ยมวังจันท์พฤกษา บิณฑบาต แสดงธรรม ฉัน บ่ายไปดูโรงเจ เสร็จกลับสันติอโศก ล่องใต้ ศุกร์ ๘ก.ค.๕.๑๕น.ออกเดินทางไปสนามบินดอนเมือง ขึ้นเครื่องบิน7:20 – 8:35น. ถึงจ.ตรัง ไปร่วมงานภราดรภาพซาบซึ้งใจ(๘ – ๑๐ ก.ค.) ที่สังฆสถานทะเลธรรม อาทิตย์ ๑๐ ก.ค. ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐น.รายการวิถีอาริยธรรม  ๑๖.๓๐น.ออกเดินทางไปสนามบินจ.ตรัง ขึ้นเครื่องบิน18:05 – 19:25น. ถึงสนามบินดอนเมือง แล้วเข้าสันติอโศก   เข้าพรรษา อังคาร ๑๒…

การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

๔ มิ.ย. ๗.๐๐น.เดินทางไปรพ.บำรุงราษฎร์ ตรวจร่างกายด้วยเครื่อง เสร็จกลับ สันติอโศก ๕ – ๑๐ มิ.ย. งานอโศกรำลึก ที่สันติอโศก ๑๑ มิ.ย. ๑๖.๐๐น. เดินทางไปสวนป่านาบุญ ๓ ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี  งานค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 15  รุ่น สมาธิพุทธ สุดยอดศิลปะมงคลอันอุดม  พักค้างคืน ๑๒มิ.ย. เช้าบิณฑบาต ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐น.รายการปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันวิชชาราม รุ่นที่๑  แล้วฉัน บ่าย ร่วมฟังรายการต่างๆ จนถึง ๑๓.๓๐น. ออกเดินทางไปสนามบินดอนเมือง ขึ้นเครื่องบิน ๑๔.๕๕- ๑๖.๐๐น.กทม. – อุบลฯ เข้าบ้านราช ๒๔ มิ.ย.๑๓.๐๐น.เดินทางจากบ้านราชไปสนามบินอุบลฯ แล้วขึ้นเครื่องบินเข้ากทม.(ดอนเมือง)๑๔.๑๕ -๑๕.๒๐น. และต่อไปสวนบุญผักพืช พักค้างคืน ๒๕ มิ.ย.เช้าบิณฑบาต เสร็จ…

การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๘ พ.ค. ๖.๓๐น. เดินทางไปศีรษะอโศก บิณฑบาต แสดงธรรม ฉัน ประชุมชุมชน  พักค้างคืน

๑๙ พ.ค. ๖.๑๕ น. เดินทางกลับบ้านราช

๒๘ พ.ค. ๕.๑๕น.เดินทางจากบ้านราชไปสนามบินอุบลฯ แล้วขึ้นเครื่องบินเข้ากทม.๗.๐๕ – ๘.๑๐น. ต่อไปสันติอโศก

๒๙ พ.ค. ๙.๐๐-๑๑.๐๐น.รายการวิถีอาริยธรรม ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.ประชุมชุมชนสันตินาคร

๓๐ พ.ค. ๕.๐๐น.เดินทางไปประชุมชุมชนปฐมอโศก ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.รายการพุทธศาสนาตามภูมิ พักค้างคืน

๓๑ พ.ค. ๕.๐๐น. เดินทางเข้าสันติอโศก ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐น.รายการพุทธศาสนาตามภูมิ พักค้างคืน

การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙

อาทิตย์ที่ ๓ – เสาร์ที่ ๙ งานปลุกเสกพระแท้ๆครั้งที่ ๔๐ ณ ราชธานีอโศก พุธที่ ๑๓ – ศุกร์ที่ ๑๕  งานปีใหม่ไทย ตลาดอาริยะ  ณ ราชธานีอโศก เสาร์ที่ ๒๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.เดินทางไปสนามบินอุบลฯ เพื่อขึ้นเครื่องบิน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน Ubonratchathani 17.15น. Arriving Bangkok(Don Mueang) 18.20น. อาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๓.๐๐น.ประชุม ๙ องค์กร ที่ ศาลาฟังธรรมสันติอโศก จันทร์ที่ ๒๕ เวลา ๕.๓๐น.เดินทางไปปฐมอโศก เพื่อประชุมชุมชน และพักค้าง อังคารที่ ๒๖  เวลา ๕.๓๐น. จากปฐมอโศกกลับมาสันติอโศก พุธที่ ๒๗ เวลา ๕.๓๐น.ออกเดินทางไปสนามบินดอนเมือง เพื่อขึ้นเครื่องบินโดย …

การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

อังคารที่ ๑  เวลา ๕.๓๐น. จากปฐมอโศกกลับมาสันติอโศก พุธที่ ๒ เวลา ๕.๑๕น.ออกเดินทางไปราชธานีอโศก โดย  ไลอ้อนแอร์เที่ยวบิน SL 8720  Bangkok 7.50 (Don Mueang)  Arriving Ubonratchathani 8.55 เสาร์ที่ ๑๙ เช้า งาน ๘๔ ปี ชาตกาลอาจารย์ส.ศิวลักษณ์ อาทิตย์ที่ ๒๐ เช้า งานเปิดนิทรรศการ ศิลปะโลกุตระ  บ่าย ประชุมกลุมสัจจะออมทรัพย์ ๑๖.๐๐น.คณะวิชชาจารย์เข้าพบเพื่อกราบคารวะและรับฟังโอวาทจากพ่อครูสมณโพธิรักษ์ ที่สันติอโศก จันทร์ที่ ๒๑ เวลา ๕.๑๕น. เดินทางไปประชุมชุมชนปฐมอโศก(ค้าง) อังคารที่ ๒๒ มี.ค. เวลา ๕.๓๐น. กลับมาสันติอโศก พุธที่ ๒๓ มี.ค.เวลา ๕.๑๕น.ออกเดินทางไปราชธานีอโศก โดย ไลอ้อนแอร์เที่ยวบิน SL 8720 Bangkok…

การเดินทางของพ่อครูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พุธที่๑๐  เวลา ๖.๓๐ น.เดินทางไปศีรษะอโศก บิณฑบาต แสดงธรรมก่อนฉัน บ่ายประชุมชุมชน ก่อนเดินทางกลับบ้านราช พุธที่ ๑๗  เวลา ๕.๓๐น.  ออกเดินทางไปสันติอโศก โดย  ไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL 8735 จาก Ubonratchathani 6.55  ถึง Bangkok (Don Mueang) 7.55 ๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐น.นักข่าวTnewsมาขอสัมภาษณ์เรื่องพระ vs สมณะที่หน้าน้ำตก พฤหัสบดีที่๑๘ เวลา ๑๕.๓๗ – ๑๖.๓๐น.รายการ face time โดยคุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ จาก springnews เรื่อง ความขัดแย้ง ๒ ฝ่าย ในขณะนี้ ศุกร์ที่ ๑๙ เวลา ๕.๐๐น.เดินทางโดยรถยนต์ไปศาลีอโศก (ค้าง) เสาร์ที่ ๒๐ พ่อครูให้โอวาทที่ประชุมมหาเถระ อาทิตย์ที่ ๒๑…

มกราคม ๒๕๕๙

พุธที่๑๓ ม.ค. เวลา ๖.๓๐ น.เดินทางไปศีรษะอโศก บิณฑบาต แสดงธรรมก่อนฉัน และประชุมชุมชน พฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค. เวลา ๕.๓๐น.  ออกเดินทางไปสันติอโศก โดย  ไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL 8735 จาก Ubonratchathani 6.55  ถึง Bangkok (Don Mueang) 7.55 จันทร์ที่ ๑๘ ม.ค. เวลา ๑๕.๑๕น. ไป เอ็กซเรย์ปอดที่่รพ.พญาไท นวมินทร์ อังคารที่ ๑๙ ม.ค. เวลา ๑๕.๑๕น.ออกเดินทางไปดอนเมืองก่อนขึ้นเครื่องบินไป จ.เชียงใหม่ โดย ไลอ้อนแอร์ ไปพักค้างที่ ธุลีฟ้ารีสอร์ท พักค้าง ศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค. เช้า บิณฑบาต ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.แสดงธรรมก่อนฉัน ๑๓.๐๐น. เดินทางไปแวะเยี่ยมบ้านพืชผัก และภูฟ้าผาธรรม…