พุทธสิกขา (doc) update 15 ก.ย. 2558

ปกพุทธสิกขา-st

 

พุทธสิกขา คือเอกสารประกอบการค้นคว้าธรรมะเรียงตามหมวดธรรม ตั้งแต่ธรรมหมวด ๒ จนถึง เวทนา ๑๐๘ โดยแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบกับความหมายในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของ ปอ.ปยุตฺ  ปยุตฺโต

 

ผู้ที่สนใจพุทธสิกขาให้เลือกคลิกได้จากข้างล่างนี้

พุทธสิกขา ปรับปรุง15.9.58  doc