หน้าปกหนังสือรวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร เล่ม๒ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ หนังสือพิมพ์“เราคิดอะไร”

ปกรวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑) เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากคอลัมน์“เปิดยุคบุญนิยม” โดยเก่าสมัย ใหม่เสมอ (สมณะโพธิรักษ์)

EBookหนังสือเก็ตบุ๊ครวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร?เล่ม๑/๒๕๖๐

“คนจะมธีรรมะได้อยา่งไร? ” โดยสมณะโพธริกัษ์ เป็นคอลัมน์ประจำ ในหนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร”
สำนักพิมพ์กลั่นแก่นได้รวบรวมเนื้อหาต้ังแต่ฉบับแรก (๒๘๖) ที่ตีพิมพ์ จนถึงฉบับที่ ๓๐๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เป็น “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  (เล่ม ๑)” ในรูปเล่มที่พอเหมาะแก่การอ่านศึกษา

Dhamabhudsudluek

หนังสือรวมหมวดธรรมค้ดมาจากพระไตรปิฎกที่ใช้กันบ่อยในชาวอโศก